Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Lavipharm: Στις 26 Ιουνίου η ΓΣ για αύξηση μελών ΔΣ

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι και η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με αύξηση του αριθμού των μελών του.

Lavipharm: Στις 26 Ιουνίου η ΓΣ για αύξηση μελών ΔΣ

To Διοικητικό Συμβούλιο, της Lavipharm καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2019, για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων:

Θέμα 1ο:  Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για την Εταιρική Χρήση 01.01.2018-31.12.2018, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4548/2018.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 –31.12.2018.

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

Θέμα 4ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019 κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4449/2017.

Θέμα 5ο: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 6ο: Προσαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας στον νέο εταιρικό νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, και πρόσθετες τροποποιήσεις των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 7ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με αύξηση του αριθμού των μελών του.

Θέμα 8ο: Ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.

Θέμα 9ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της. 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο  καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε ΑΆ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουλίου 2019, και σε ΒΆ Επαναληπτική την 18η Ιουλίου 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v