Στους πιστωτές της Euromedica το 7,5% του Ιασώ

Στα χέρια των ομολογιούχων της Euromedica το 7,53% των μετοχών του Ιασώ που αποτελούσαν εξασφάλιση του δανείου. Στην Πειραιώς πέρασε το 2,66% του Ιασώ.

Στους πιστωτές της Euromedica το 7,5% του Ιασώ

Τις μετοχές του Ιασώ που αποτελούσαν εξασφάλιση δανείου του ομίλου Euromedica απέκτησαν οι ομολογιούχοι. 

Ειδικότερα, το Ιασώ ανακοίνωσε, σε συνέχεια της από 28.06.2019 γνωστοποίησης της εταιρείας EUROMEDICA, ότι την 25.06.2019 η ΑΛΦΑ BANK, υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου Ομολογιούχων, προέβη σε κτήση της κυριότητας των 9.192.484 υπέγγυων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, λόγω αναγκαστικής εκτέλεσης του Ν. 3301/2004.

Συνεπεία των ανωτέρω, o συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει πλέον η EUROMEDICA κατήλθε από 12.215.732 σε 3.023.248 και το ποσοστό επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μεταβλήθηκε από 10,00% σε 2,47%.

Παράλληλα, η «Τράπεζα Πειραιώς» δήλωσε στο ΧΑ ότι, στις 25.06.2019 απέκτησε ποσοστό 2,6624% των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας «ΙΑΣΩ» λόγω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης 3.252.330 κοινών ονομαστικών μετοχών, η οποία έλαβε χώρα με δήλωση κτήσης κυριότητας που κοινοποιήθηκε στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD), Διεύθυνση Κεντρικού Μητρώου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3301/2004 όπως ισχύει και με τιμή απόκτησης 1,4680 Ευρώ ανά μετοχή.

Τα δικαιώματα ψήφου που κατείχε η Τράπεζα Πειραιώς στην ΙΑΣΩ Α.Ε. πριν από την ανωτέρω πράξη ήταν 3,0098%.

Oπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΙΑΣΩ, η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει πλέον συνολικά 6.790.374 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, στα οποία περιλαμβάνονται 3.538.044 δικαιώματα ψήφου τα οποία ασκεί δυνάμει συμβάσεων ενεχύρασης, και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ανέρχεται σε 5,5587% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v