Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μύλοι Λούλη: Από 9/8 η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 05.08.2019.

Μύλοι Λούλη: Από 9/8 η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου

Ανακοινώνεται από την εταιρία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8/7/2019 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 1.027.216,80 με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ 0,06 (από ευρώ 0,94 σε ευρώ 1,00) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και την ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 1.027.216,80 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ 0,06 (από ευρώ 1,00 σε ευρώ 0,94) με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους του ευρώ 1.027.216,80 ήτοι 0,06 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ανωτέρω αύξηση και ισόποση μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο παραμένει στο ποσό των ευρώ 16.093.063,20 διαιρούμενο σε 17.120.280 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,94 εκάστη.

Την 25.07.2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1802015, η με αριθμό 77914/25.07.2019 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 31.07.2019, ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας ποσού ευρώ 0,06 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 02.08.2019 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη τελική ονομαστική αξία ευρώ 0,94 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,06 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 05.08.2019.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 09.08.2019 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας ALPHA BANK ,

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v