Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιστροφή κεφαλαίου από την ΕΛΒΕ Ενδυμάτων

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 826.875 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,46 ευρώ σε 0,21 ευρώ και επιστροφή των κεφαλαίων στους μετόχους καλείται να εγκρίνει η ΓΣ της 4ης Σεπτεμβρίου.

Επιστροφή κεφαλαίου από την ΕΛΒΕ Ενδυμάτων

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την από 02.08.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 4η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 έως 31/12/2018, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2.Επικύρωση του τρόπου διάθεση των κερδών της χρήσης 01/01/2018 έως 31/12/2018.

3.Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών.

4.Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019.

5.Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας κατά ποσό 826.875 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,46 ευρώ σε 0,21 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού.

6.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7.Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018.

8.Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.

9.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 04.09.2019, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 09:00 στην έδρα της Εταιρείας στον Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v