Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Εντός του εύρους αξίας το αντίτιμο στην προαιρετική Δημόσια Πρόταση

Εύρος τιμών για τη μετοχή της εταιρείας μεταξύ €8,9 – €12,1 έδωσε ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος με βάση τις διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης.

ΟΠΑΠ: Εντός του εύρους αξίας το αντίτιμο στην προαιρετική Δημόσια Πρόταση

Το αντάλλαγμα των 9,12 ευρώ ανά Μετοχή πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από η νομοθεσία και βρίσκεται εντός των ορίων του Εύρους Αξίας ανά μετοχή που αναφέρεται στην Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου αποφαίνεται το Διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΑΠ αναφορικά με τη προαιρετική δημόσια πρόταση.

Όπως υπενθυμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο «ο Προτείνων στο Πληροφοριακό Δελτίο έχει δηλώσει ότι προτίθεται να προσφέρει το ποσό των 9,12 ευρώ τοις μετρητοίς ανά Μετοχή για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής».

Η απόφαση έρχεται όπως προαναφέρθηκε μετά την έκθεση του χρηματοοικονομικού συμβούλου (Eurobank) ο οποίος προχώρησε σε αποτίμηση της εταιρείας.

Σύμφωνα με την Eurobank «το τελικό εύρος αποτίμησης διαμορφώνεται κατά βάση από τα αποτελέσματα των κυρίων μεθοδολογιών αποτίμησης, λαμβάνοντας όμως υπόψιν και τα αποτελέσματα των επικουρικών μεθόδων. Επίσης, μεταξύ των κυρίων μεθόδων αποτίμησης μεγαλύτερη βαρύτητα δόθηκε στη μέθοδο προεξόφλησης των μελλοντικών ταμειακών ροών. Από τα ανωτέρω προκρίνεται ένα εύρος τιμών για τη μετοχή της Εταιρείας €8,9 – €12,1 (αξία συνόλου ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας €2,9 - €3,9 δισ)».

Τι έδειξαν οι επιμέρους μέθοδοι

* Από την εξέταση, ανάλυση, ερμηνεία και αποτίμηση των μελλοντικών προοπτικών της Εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από το Επιχειρηματικό Σχέδιο που τέθηκε υπόψη του Συμβούλου από τη διοίκηση της Εταιρείας προκρίνεται ένα εύρος τιμών για τη μετοχή της Εταιρείας €8,8 – €12,9 βάσει της μεθοδολογίας προεξόφλησης των μελλοντικών ταμειακών ροών. Σημειώνεται ότι τα συμπεράσματα του Συμβούλου όσον αφορά την αποτίμηση της Εταιρείας δεν συμπεριλαμβάνουν παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν εξωγενώς την τιμή της μετοχής της Εταιρείας, όπως για παράδειγμα οι γενικότερες συνθήκες της χρηματιστηριακής αγοράς ή εναλλακτικές ανταγωνιστικές προσφορές από τρίτους.

* Από την ανάλυση του Συμβούλου προκρίνεται ένα εύρος τιμών για τη μετοχή της Εταιρείας €6,9 – €9,8 βάσει της μεθόδου συγκριτικής ανάλυσης εισηγμένων εταιρειών.

* Από την ανάλυση του Συμβούλου προκρίνεται ένα εύρος τιμών για τη μετοχή της Εταιρείας €10,1 – €12,7 βάσει της μεθόδου των πρόσφατων εξαγορών εταιρειών.

* Από την ανάλυση του Συμβούλου προκρίνεται ένα εύρος τιμών για τη μετοχή της Εταιρείας €10,6 – €13,0 βάσει της μεθόδου των προσφερόμενων premiums σε προαιρετικές δημόσιες προτάσεις.

* Από την ανάλυση του Συμβούλου προκρίνεται ένα εύρος τιμών για τη μετοχή της Εταιρείας €11,2 – €16,0 βάσει της μεθόδου της τιμής στόχου αναλυτών

 

*Η αιτιολογημένη Γνώμη του ΔΣ επί της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης και η Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v