Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανδρομέδα: Καθαρά κέρδη €2,38 εκατ. έναντι ζημιών το 2019

Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρίας, ανήλθαν σε €4,00 εκατ., έναντι €436 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Ανδρομέδα: Καθαρά κέρδη €2,38 εκατ. έναντι ζημιών το 2019

Καθαρά κέρδη €2,38 εκατ. παρουσίασε η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα βασικά μεγέθη της Εταιρίας για τη χρήση 2019 παρουσιάζονται ακολούθως:

Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρίας, ανήλθαν σε €4,00 εκατ., έναντι €436 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα ακαθάριστα έσοδα προέρχονται κυρίως από κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. και κέρδη από αγοραπωλησίες.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €2,43 εκατ. έναντι ζημιών €110 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €2,38 εκατ. έναντι ζημιών €195 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας την 31η Δεκεμβρίου 2019, ανέρχονταν συνολικά σε €1,56 εκατ.

Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας σημείωσε άνοδο κατά 24,36% τη χρήση 2019, με την
εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε €12,42 εκατ. ή €30,95 ανά μετοχή στις 31/12/2019.

Στο τέλος του χρήσης 2019, το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας ήταν επενδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, με ποσοστό 94,81% σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. και κατά 1,80% σε ομόλογα.

Οι πέντε μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της Εταιρίας, κατά τη λήξη του εξαμήνου, ήταν στις εταιρίες: QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ΤΙΤΑΝ Α.Ε, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. και ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Την επιστροφή κεφαλαίου συνολικού ποσού €300.852 ήτοι €0,75 ανά μετοχή ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5 Ιουνίου 2019. Στη συνέχεια, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18/11/2019 ενέκρινε επιπλέον επιστροφή κεφαλαίου συνολικού ποσού €300.852 ήτοι €0,75 ανά μετοχή.

Η μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., με τιμή κλεισίματος € 23,20 στις 27/02/2020, διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση (discount) -13,29%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v