Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ιασώ: Διανομή μερίσματος €0,038/μετοχή

Το ΙΑΣΩ ανακοινώνει, ότι το Διοικητικό Συμβουλίου αποφάσισε τη διανομή μέρους των κερδών προηγούμενων οικονομικών ετών συνολικού ποσού €4.886.270,16. Η καταβολή του διανεμητέου ποσού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020.

Ιασώ: Διανομή μερίσματος €0,038/μετοχή

Η εταιρία ΙΑΣΩ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας της 20.05.2020, αποφάσισε να εισηγηθεί σε προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option) επί μετοχών της Εταιρίας στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, (το «Πρόγραμμα»).

Σημειώνεται ότι, αφενός για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Διευθυντή (ή τον Αναπληρωτή του), το Πρόγραμμα πρόκειται να ενταχθεί στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας ενώ για τα υπόλοιπα διευθυντικά στελέχη θα ληφθεί απόφαση από την εν λόγω Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018.

Ο ανώτατος αριθμός μετοχών της Εταιρίας που μπορεί να χορηγηθεί στους δικαιούχους, στο πλαίσιο του Προγράμματος ανέρχεται σε 5.600.000. Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 5ετής και τα δικαιώματα κατοχυρώνονται τμηματικά. Η τιμή απόκτησης εκάστης μετοχής ανέρχεται σε €1,50 (μείον το ποσό των διανομών που λαμβάνουν οι μέτοχοι μετά την 3η Ιουλίου 2019 εκτοκιζόμενο σε καθημερινή βάση με ετήσιο επιτόκιο 10% και ανατοκιζόμενο ετησίως).

Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα προβλέπει ειδικότερα δικαιώματα και υποχρεώσεις για τους δικαιούχους, που σχετίζονται με την τυχόν αποεπένδυση του βασικού μετόχου της Εταιρίας, OCM Luxembourg Healthcare Greece s.a.r.l. ή/και την αποχώρηση του δικαιούχου από την Εταιρία.

Διανομή μερίσματος 0,04 ευρώ

Παράλληλα, η εταιρία ΙΑΣΩ ανακοινώνει, ότι το Διοικητικό Συμβουλίου αποφάσισε τη διανομή μέρους των κερδών προηγούμενων οικονομικών ετών συνολικού ποσού €4.886.270,16, ήτοι ποσού 0,04 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας προ παρακράτησης φόρου (το Διανεμητέο Ποσό ανά Μετοχή).

Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40, παρ. 1, του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με 0,002 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας και, συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε 0,038 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας.

Τα Διανεμητέα Ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα Διανεμητέα Ποσά των λοιπών μετόχων και το ακριβές ποσό θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία 2 ημέρες πρίν την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – record date.

Δικαιούχοι του Διανεμητέου Ποσού ανά Μετοχή είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – record date). Από την Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020 (Ημερομηνία Αποκοπής – cut-off date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του Διανεμητέου Ποσού ανά Μετοχή.

Η καταβολή του Διανεμητέου Ποσού ανά Μετοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v