Ανδρομέδα: Στις 22 Ιουνίου η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου €0,75/μετοχή

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 300.852,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα κατέλθει από €14,50 σε €13,75 η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού € 0,75 ανά μετοχή, καλείται να εγκρίνει η ΓΣ.

Ανδρομέδα: Στις 22 Ιουνίου η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου €0,75/μετοχή

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Alpha Trust- Ανδρομέδα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της Covid-19 στις 22 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 από την έδρα της εταιρείας στην Κηφισιά.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 1.1.2019 – 31.12.2019 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2019-31.12.2019.

3. Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.

6. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Έγκριση παράτασης διάρκειας της σύμβασης με τον εξωτερικό διαχειριστή Alpha Trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ, ως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω σύμβασης και του Ν. 4209/2013.

8. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.

9. Έγκριση αμοιβής του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

10. Σύσταση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εκλογή μελών αυτής.

11.Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 300.852,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα κατέλθει από € 14,50 σε € 13,75 η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού € 0,75 ανά μετοχή και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

12.Έγκριση λήξης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών το οποίο είχε αποφασισθεί με την από 10.09.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

13.Απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 49 του ν.4548/2018.

14. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τη συνεδρίαση της 22ας Ιουνίου 2020, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 29η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, από την έδρα της εταιρείας στην Κηφισιά, οδός Καβαλιεράτου Τ., αρ.7.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v