Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Στις 27 Ιουλίου η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος

Στην προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση καλείται να προχωρήσει μεταξύ άλλων η ΓΣ.

Βαρβαρέσος: Στις 27 Ιουλίου η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Βαρβαρέσος την 27η Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019), μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
 • Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019.
 • Έγκριση κατ΄ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2019.
 • Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2019, σύμφωνα με άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
 • Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01.01.2020-31.12.2020), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα αναφερόμενα μέλη για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
 • Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018
 • Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια των ελέγχων (τακτικού, φορολογικού) για τη χρήση 2020 και έγκριση αμοιβής αυτών όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
 • Υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της εταιρίας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
 • Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.
 • Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v