Ελινόιλ: Τη μη διανομή κερδών ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της εταιρίας για τη χρήση 2019 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2019.

Ελινόιλ: Τη μη διανομή κερδών ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Ανακοινώνεται από την ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ότι την 09.07.2020 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν νόμιμα 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες 15.510.960 μετοχές, ήτοι ποσοστό 65,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2019, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ορκωτών Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.510.960 ψήφους υπέρ, τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, καθώς και της σχετικής Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Αναφορικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.510.960 ψήφους υπέρ την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την μη διανομή κερδών από τα κέρδη της χρήσεως 2019, και τη μεταφορά των ως άνω κερδών στη νέα χρήση, ως πρόσφορο μέτρο για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και ειδικότερα προκειμένου αφενός μεν να διαφυλαχθεί και ενισχυθεί η χρηματοοικονομική επάρκεια της Εταιρίας , αφετέρου δε να διατηρηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης του Ομίλου.

2.Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2019.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.510.960 ψήφους υπέρ τη συνολική διαχείριση της εταιρίας για τη χρήση 2019 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2019.

3.Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019 και προέγκριση αυτών για το έτος 2020.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.510.960 ψήφους υπέρ, τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019 και παρείχε επίσης προέγκριση για τις αμοιβές των για το έτος 2020.

4.Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.510.960 ψήφους υπέρ, την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε» καθώς και την ελεγκτική εταιρία «B.D.O. AE» για τον από κοινού έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2020 καθώς επίσης ενέκρινε την αμοιβή τους.

5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου της, υπερψήφισε την υποβληθείσα προς αυτήν Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v