Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εβροφάρμας

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι ίση με τη θητεία του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή ως τις 20/06/2022.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εβροφάρμας

Η εταιρία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι κατόπιν της αντικατάστασης των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση της 25.08.2020, αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα και καθόρισε τις ιδιότητες των νέων μελών του στις 25.08.2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002 άρθρο 4 και ν. 4706/2020 άρθρο 9 παρ.1 και 2 που έχουν ως εξής :

1. Παπαζηλάκης Αθανάσιος του Χρήστου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος

2. Παπαζηλάκης Πασχάλης του Χρήστου, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος

3. Γιαννουλάκης Δημήτριος του Πασχάλη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος

4. Χρυσοστομίδης Απόστολος του Αχιλλέα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

5. Καραβασίλης Χρήστος του Μαργαζή, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι ίση με τη θητεία του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή ως τις 20/06/2022.

Περεταίρω, σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 25-08-2020, εκλέχθηκε νέα Επιτροπή Ελέγχου η οποία θα είναι τριμελής Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τα τρία μέλη της επιτροπής Ελέγχου, εκ των οποίων ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του ν.4706/2020 άρθρο 9 παρ. 1 και 2.

Διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρίας, δηλαδή των Τροφίμων, ενώ ένα τουλάχιστο μέλος έχει γνώσεις λογιστικής ή ελεγκτικής.

Η θητεία της έχει οριστεί ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι ως τις 20/06/2022.

Στις 26/08/2020 συγκλήθηκε η νέα Επιτροπή Ελέγχου ώστε να ορίσει τον Πρόεδρο της. Ως εκ τούτου, με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τους κάτωθι:

1. Απόστολο Χρυσοστομίδη του Αχιλλέως - Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,

2. Χρήστο Καραβασίλη του Μαργαζή - Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,

3. Δημήτριο Γιαννουλάκη του Πασχάλη – Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v