Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Foodlink: Από 14/10 με νέα ονομαστική αξία η μετοχή

Το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 2.334.678,60 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.346.786 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ έκαστη.

Foodlink: Από 14/10 με νέα ονομαστική αξία η μετοχή

H Foodlink ανακοίνωσε ότι η η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, της 31/07/2020, μεταξύ των άλλων θεμάτων αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Eταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 4.202.421,48 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 23.346.786 κοινών ονομαστικών μετοχών, από 0,28 ευρώ σε 0,10 ευρώ, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών με διαγραφή από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.4548/2018.

Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα μείωση του κεφαλαίου, το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 2.334.678,60 ευρώ, διαιρούμενο σε 23.346.786 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ έκαστη.

Την 20/08/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2198973, η με αριθμό 4861/20-08-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΑΔΑ: 6Η1Υ469ΗΕΤ-Ξ64), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 09/10/2020 ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω, από την 14/10/2020, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,10 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v