ΒΙΣ: Με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές από 29/10

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα διαμορφωθεί από το ποσό των € 14.309.568,00 στο ποσό των €3.974.880,00 διαιρούμενο σε 4.968.600 άϋλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ εκάστης.

ΒΙΣ: Με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές από 29/10

Η ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι βάσει της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων της εταιρίας, η οποία συνήλθε στην έδρα της στις 20/07/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 10.334.688,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (από 2,88 ευρώ) σε 0,80 ευρώ η κάθε μία. H μείωση θα πραγματοποιηθεί με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της εταιρίας παρελθουσών χρήσεων.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα διαμορφωθεί από το ποσό των € 14.309.568,00 στο ποσό των ευρώ 3.974.880,00 διαιρούμενο σε 4.968.600 άϋλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ εκάστης.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αποφασίσθηκε προκειμένου να μην έχουν πλέον εφαρμογή για την εταιρεία οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 119 Ν. 4548/2018.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της 23/10/2020 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω από την 29/10/2020, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία 0,80 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v