Moda Bagno: Αβεβαιότητα για το β' εξάμηνο λόγω της πανδημίας

Οι συνθήκες που θα διαμορφωθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, αναφορικά με το οικονομικό και ευρύτερο περιβάλλον, εξακολουθούν να παραμένουν αβέβαιες και για το επόμενο εξάμηνο λόγω της πανδημίας COVID-19, τονίζει η Moda Bagno. Οι παράγοντες κινδύνου, η επίπτωση της πανδημίας και τα μέτρα που ελήφθησαν.

Moda Bagno: Αβεβαιότητα για το β' εξάμηνο λόγω της πανδημίας

Τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δραστηριότητα της εταιρείας, αλλά και την επίπτωση που είχε μέχρι τώρα η πανδημία στη λειτουργία της και τα μέτρα που ελήφθησαν, καταγράφει η Moda Bagno σε ανακοίνωσή της στο ΧΑ, απαντώντας σε σχετική επιστολή τςη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Οπως επισημαίνει η εταιρεία, οι πιθανοί παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την δραστηριότητα της Moda Bagno μετά από σχεδόν 6 μήνες πανδημίας έχουν ως ακολούθως:

  • Οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες θα μπορούσαν να έχουν επηρεαστεί αρνητικά λόγω απομόνωσης των εργαζομένων της, των πελατών και των προμηθευτών στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές που επλήγησαν από την επιδημία. Στην παρούσα φάση, δεν προέκυψε κάποιο τέτοιο περιστατικό στους τομείς της δραστηριοποίησής της πέραν της σημαντικής μείωσης του Κύκλου Εργασιών στο κατάστημα εστίασης στης εταιρείας που από 1/7/2020 μέχρι και 30/9/2020, μειώθηκε σε ποσοστό 66%

-  Στην παρούσα φάση, προέκυψε επίπτωση στη δραστηριότητα εστίασης στη Μύκονο με μείωση εσόδων έως 30/09/2020 € σε ποσοστό 66% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Εκτιμούμε για το επόμενο έτος 2021 η επίπτωση στη δραστηριότητα εστίασης θα κυμανθεί σε αύξηση της τάξεως του 10%

-Για τις Άλλες δραστηριότητες της εταιρείας έως 30/09/2020, το σύνολο εσόδων είχε αύξηση σε ποσοστό 15% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Εκτιμάται να κινηθεί ανοδικά στο επόμενο έτος 2021 κατά 5-10%

-Το σύνολο των Εσόδων έτους 2020, αναμένεται να παρουσιάσει μια μείωση της τάξεως 5%-10% σε σχέση με το έτος 2019,για δε το 2021 εκτιμούμε αύξηση 10% σε σχέση με το έτος 2020.

  • Όσον αφορά τους προμηθευτές της, εξετάστηκε από την πρώτη στιγμή προσεκτικά η κατάσταση στην Ιταλία, καθώς αυτή η περιοχή αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ποσοστό των εισαγωγών της.

Οι σχέσεις με αυτούς τους πελάτες είναι πολυετείς και αυτή τη στιγμή, συνεχίζει κανονικά την προμήθειά τους. Κατά την εξέλιξη της κατάστασης και έως σήμερα, δεν διαπιστώθηκε διατάραξη ή διακοπή της παράδοσης.

  • Στις διαδικασίες μεταφοράς των προϊόντων της καθώς και σε λοιπές υποδομές της εφοδιαστικής αλυσίδας τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δυνατότητα να παραδίδει προϊόντα ή να παραλαμβάνει πρώτες ύλες δεν αντιμετώπισε ανάλογο πρόβλημα.

Με τον ανωτέρω σχεδιασμό και εξελίξεις περιορίστηκαν πιθανές οικονομικές επιπτώσεις στα έως τώρα αποτελέσματα, τονίζει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Οι συνθήκες που θα διαμορφωθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, αναφορικά με το οικονομικό και ευρύτερο περιβάλλον, εξακολουθούν να παραμένουν αβέβαιες και για το επόμενο εξάμηνο λόγω της πανδημίας COVID-19. Η Διοίκηση της Εταιρείας αξιολογεί διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των επιπτώσεων αυτής στις δραστηριότητες της.

Η επίπτωση της πανδημίας στη λειτουργία της εταιρείας

Όπως επισημαίνεη η Moda Bagno:

1) Το κλείσιμο των καταστημάτων σε συνδυασμό με την αρνητική ψυχολογία της αγοράς, έφερε την αναμενόμενη πτώση του κύκλου εργασιών.

2) Η δραστηριοποίηση της εταιρείας και στον χώρο της εστίασης σε τουριστική περιοχή, το άνοιγμα της οποίας ξεκίνησε από 1/7 αντί της 20/5 ως είθισται, επιδείνωσε το πρόβλημα.

Η συνολική απώλεια του Κύκλου Εργασιών το 1ο εξάμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019, ήταν 36,88%.

Μέτρα που λήφθηκαν γαι τη μείωση της επίδρασης της πανδημίας

Ως προς τα μέτρα που ελήφθησαν για να μειωθεί η επίδραση της πανδημίας, η Moda Bagno αναφέρει στην ανακοίνωσή της πως η πρώτη προτεραιότητα ήταν η εφαρμογή πρόσθετου σχεδιασμού του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, σχετικά με το προσωπικό που εκτελεί λειτουργίες κρίσιμες για την επιχειρησιακή συνέχεια, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διακοπής της λειτουργίας της εταιρείας και αφετέρου η εταιρεία να διατηρήσει στις τάξεις της το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού.

Επιπλέον δόθηκε βαρύτητα στη συμμετοχή της εταιρείας σε όλα τα μέτρα στήριξης που έδωσε η κυβέρνηση για την βοήθεια στη ρευστότητα.

Συγκεκριμένα :

1) Αναστολή όλων των επιταγών που ήταν για πληρωμή του μήνες Μάρτιο και Απρίλιο και για όσο διάστημα σύμφωνα με την υπουργική απόφαση.
2) Τηλεργασία στο προσωπικό και αναστολή εργασίας, λαμβάνοντας το προσωπικό στην περίπτωση της αναστολής την κρατική επιδότηση.
3) Από τον Ιούνιο μέχρι και τον Δεκέμβριο, η εταιρεία συμμετέχει στο πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» στο σύνολο του προσωπικού της.

Το συνολικό ποσό της εξοικονόμησης που προήλθε με τις ενέργειες στην διατήρηση του προσωπικού με μείωση του κόστους μισθοδοσίας, ήταν 500 χιλ. €, που ήδη έχουν  ωφεληθεί τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου, ενώ για το σύνολο του 2020 αναμένεται περαιτέρω μείωση του κόστους αυτού για το τέλος του έτους.

4) Εγκρίθηκε η επιδότηση των τόκων της κρατικής βοήθειας, με αποτέλεσμα επιδοτήθηκαν οι τόκοι δανείων της εταιρείας για όλο το διάστημα από 1/4/2020 έως και 31/8/2020.

Η συγκεκριμένη κρατική βοήθεια συνέβαλε στην ρευστότητα, σε συνδυασμό με την αναστολή πληρωμής όλων των δόσεων αποπληρωμής των δανείων μέχρι 31/12/2020.

Οι δόσεις αποπληρωμής των δανείων μεταφέρθηκαν στο τέλος της λήξης, αυξάνοντας την διάρκεια αποπληρωμής.

Η συνολική ρευστότητα της εταιρείας, αποτυπώνεται μέσω των οικονομικών καταστάσεων, συγκεκριμένα στις ταμειακές ροές και αποτελούν παράγοντες μετριασμού του ρίσκου που ενέχει η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της κατάστασης αλλά και της διατήρησης της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρείας και του Ομίλου σε κάθε έναν από τους τομείς δραστηριότητας.

Εκτός των παραπάνω, επιπλέον η Εταιρεία έχει λάβει τις ακόλουθες πρόσθετες δράσεις:

  • σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι που είναι υπεύθυνοι για την υγεία και την ασφάλεια δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν τους ρόλους τους.
  • ρυθμίσεις για εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
  • θέσπιση πολιτικών για την αυτό-απομόνωση του προσωπικού
  • θέσπιση διαδικασιών που απαιτούν από το προσωπικό να αναφέρει εάν αισθάνεται αδιαθεσία ή απουσιάζει, και να αναφέρει πιθανή μόλυνση ή έκθεση του στον ιό (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ταξιδιών σε περιοχές υψηλού κινδύνου) ή ανησυχίες που αφορούν σε άλλους με τους οποίους μπορεί να έχει έρθει σε επαφή στο χώρο εργασίας.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικούς παράγοντες μετριασμού του ρίσκου που ενέχει η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της κατάστασης αλλά και διατήρησης της ανταγωνιστικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου σε κάθε έναν από τους Τομείς Δραστηριότητάς του.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v