Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε η ΓΣ

Η ΓΣ ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 24.641.280 ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,90 οπότε η ονομαστική αξία της μετοχής θα ανέλθει στα 1,20.

Πλαστικά Κρήτης: Την  αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε η ΓΣ

Η Πλαστικά Κρήτης γνωστοποίησε ότι στις 12 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 στα γραφεία της στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 21/10/2020 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 24.415.967 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 27.379.200 μετοχών, εκ των οποίων έχουν δικαίωμα ψήφου 27.360.200 , δηλ. ποσοστό εκπροσώπησης 89,239% του, με δικαίωμα ψήφου, μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ορίστηκε Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Λεμπιδάκης και Γραμματέας η Αντιπρόεδρος κ. Άννα Λεμπιδάκη και στη συνέχεια συζητήθηκαν και ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι:

Θέμα 1ο - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση, με 24.415.967 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,239% επί του καταβεβλημένου, με δικαίωμα ψήφου, μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 24.641.280 ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,90 οπότε η ονομαστική αξία της μετοχής θα ανέλθει στα 1,20. Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στα 32.855.040 ευρώ και αποτελείται από 27.379.200 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με 24.415.967 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,239% επί του καταβεβλημένου, με δικαίωμα ψήφου, μετοχικού κεφαλαίου, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με την παρακάτω προσθήκη στο κείμενό του:

«……Με την από 12.11.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα ένα χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ (24.641.280) με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον ύψους 0,90 ευρώ ανά μετοχή με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 1,20 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 32.855.040 και είναι διαιρεμένο σε 27.379.200 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ της κάθε μίας.»

Θέμα 2ο - Τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρείας αναφορικά στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με 24.415.967 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,239% επί του καταβεβλημένου, με δικαίωμα ψήφου, μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του καταστατικού προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) μέλη.

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με έγκυρες ψήφους 24.415.967 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,239% επί του καταβεβλημένου, με δικαίωμα ψήφου, μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, την τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού με την τροποποίηση της παραγράφου 1 αυτού, ως εξής:

«1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) συμβούλους.» 

Θέμα 3ο – Έγκριση εκλογής αντικαταστατών παραιτηθέντων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογής νέων μελών του, ορισμού ανεξαρτήτων μελών του και προσδιορισμός αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002.

Η Γενική Συνέλευση, με έγκυρες ψήφους 24.415.967 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,239% επί του καταβεβλημένου, με δικαίωμα ψήφου, μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε την προσωρινή αντικατάσταση των παραιτηθέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Εμμανουήλ Ανδρεαδάκη και Δημητρίου Αρμάου από τους Νικόλαο Μυρτάκη του Εμμανουήλ και Μιχαήλ Βλατάκη του Γεωργίου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του N. 3016/2002, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με 24.415.967 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,239% επί του καταβεβλημένου, με δικαίωμα ψήφου, μετοχικού κεφαλαίου, την εκλογή ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, η οποία με την από 26/07/2019 Τακτική Γενική Συνέλευση ορίστηκε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2024, των Χριστίνας Χαλκιαδάκη του Μηνά - Στυλιανού, Γεωργίας Μηλάκη του Δημητρίου, Νικολάου Μυρτάκη του Εμμανουήλ και Μιχαήλ Βλατάκη του Γεωργίου και τον ορισμό ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Χριστίνας Χαλκιαδάκη του Μηνά - Στυλιανού, Γεωργίας Μηλάκη του Δημητρίου, Νικολάου Μυρτάκη του Εμμανουήλ και Μιχαήλ Βλατάκη του Γεωργίου οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του N. 3016/2002.

Μετά τα παραπάνω η Γενική Συνέλευση προσδιορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε δεκατρία (13).

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι:

1. Ιωάννης Λεμπιδάκης του Μιχαήλ, Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος).

2. Κατίνα-Άννα Λεμπιδάκη του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος).

3. Μιχάλης Λεμπιδάκης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

4. Μανόλης Λεμπιδάκης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

5. Γιάννης Μελάς του Δημητρίου, Μέλος (εκτελεστικό μέλος).

6. Εμμανουήλ Κυκριλής του Βασιλείου, Μέλος (εκτελεστικό μέλος).

7. Γιώργος Κόρκακας του Ιωάννη, Μέλος (εκτελεστικό μέλος).

8. Γιώργος Βαλεργάκης του Μύρωνα, Μέλος (εκτελεστικό μέλος).

9. Γεωργία Μηλάκη του Δημητρίου, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

10. Μιχαήλ Βλατάκης του Γεωργίου, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

11. Χριστίνα Χαλκιαδάκη του Μηνά – Στυλιανού, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

12. Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

13. Μιχάλης Περάκης του Κωνσταντίνου, Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος).

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Μιχαήλ Βλατάκης του Γεωργίου: Γεννήθηκε το 1959 και κατοικεί στο Ηράκλειο. Είναι γνωστός επιχειρηματίας στο χώρο του τουρισμού και της οργάνωσης συνεδρίων & εκδηλώσεων. Από το 2012 είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης.

2) Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ: Γεννήθηκε το 1952, είναι οικονομολόγος και κατοικεί στο Ηράκλειο. Έχει διατελέσει Διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Τράπεζας, Πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής ΑΕΕΓΑ και Μέλος ΔΣ και Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου της Πανελλήνιας Τράπεζας.

3) Χριστίνα Χαλκιαδάκη του Μηνά - Στυλιανού: Γεννήθηκε το 1976 και κατοικεί στο Ηράκλειο. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο από το πανεπιστήμιο του Reading στις Διεθνείς επιχειρήσεις και τα χρηματοοικονομικά. Είναι γνωστή επιχειρηματίας στο χώρο του λιανικού εμπορίου.

4) Γεωργία Μηλάκη του Δημητρίου: Γεννήθηκε το 1973 και κατοικεί στο Ηράκλειο. Είναι παθολόγος – ογκολόγος με πλούσιο ερευνητικό και ακαδημαϊκό έργο καθώς και μέλος επιστημονικών εταιριών. Από το 2019 έχει εκλεγεί μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Οι εξουσιοδοτήσεις και εκπροσώπηση της Εταιρίας εξακολουθούν να ισχύουν όπως έχουν καθορισθεί με το 778/26 Ιουλίου 2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 4ο - Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση, με 24.415.967 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,239% επί του καταβεβλημένου, με δικαίωμα ψήφου, μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε την προσωρινή αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών της Εμμανουήλ Ανδρεαδάκη και Δημητρίου Αρμάου, από τον Νικόλαο Μυρτάκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, και τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τον Μιχαήλ Περάκη του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος πληροί τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, και όρισε αυτούς ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι τη λήξη της θητείας της, η οποία με την από 26/07/2019 Τακτική Γενική Συνέλευση ορίστηκε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2024. Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τους:

1) Μαρία Καπετανάκη του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη μέλος του Δ.Σ.

2) Νικόλαο Μυρτάκη του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

3) Μιχαήλ Περάκη του Κων/νου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

Θέμα 5ο - Λοιπά θέματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v