Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελγέκα: Στις 11/12 η ΓΣ για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρίας, με σκοπό τη διαγραφή-συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγουμένων χρήσεων μέχρι του ποσού των 43.500.000,00 €, καλείται να αποφασίσει η ΓΣ.

Ελγέκα: Στις 11/12 η ΓΣ για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την Ελγέκα, η οποία θα συνέλθει την 11η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID‐19.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρίας, με σκοπό τη διαγραφή-συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγουμένων χρήσεων μέχρι του ποσού των 43.500.000,00 €.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των 7.000.000,00 €, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία των ανωτέρω.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ως άνω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 18 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

*Η έκθεση του ΔΣ της Ελγέκα, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v