Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στα 27,6 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα κέρδη της Pasal Development το Q3

Στα αποτελέσματα έχει ενσωματωθεί και η επίδραση από τη Συμφωνία εξυγίανσης. Στα 31,7 εκατ. ευρώ η αξία των επενδυτικών ακινήτων. Οι συνέπειες της πανδημίας.

Στα 27,6 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα κέρδη της Pasal Development το Q3
Η Pasal Development Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα κέρδη του Γ' Τριμήνου 2020 μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής ανήλθαν σε € 27,6 εκατ. έναντι € 7,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα ενοποιημένα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε € 2,02 εκατ., έναντι ζημιών € 450 χιλ. το 2019. Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα έχει ενσωματωθεί και η επίδραση από τη Συμφωνία εξυγίανσης (η οποία είχε εγκρίθηκε στις 29.08.2019 και έχει πλέον υλοποιηθεί πλήρως στις 30.09.2020) με κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους € 25,9 εκατ.

Η ενοποιημένη Καθαρή Θέση του Ομίλου ανήλθε σε € 18,2 εκατ. έναντι αρνητικής καθαρής θέσης € 19,3 εκατ. στις 31.12.2019. Σημειώνεται ότι στις 9.07.2020 ολοκληρώθηκε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε πλήρως, με την άντληση κεφαλαίων €10 εκατ., ενισχύοντας περαιτέρω την καθαρή θέση της Εταιρείας και του Ομίλου.

Τα έσοδα του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το Γ' Τρίμηνο ανήλθαν σε € 1,2 εκατ. έναντι € 1,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Η αξία των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου την 30.09.2020 διαμορφώθηκε σε € 31,7 εκατ. αντί € 31,05 εκατ. την 31.12.2019.

Στις 10.8.2020 εκταμιεύτηκε Ομολογιακό δάνειο ποσού € 13,8 εκατ. από την Αlpha Bank. Μετά την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων (κυρίως προς την Αlpha Bank ύψους €23,9 χιλ.), οι τραπεζικές μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας μειώθηκαν σε € 14,6 εκατ.

Την 20.11.2020 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €9.102.451,50 με την έκδοση έως 18.204.903 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία και με τιμή διάθεσης €1,10 έκαστη με εισφορά ιδανικών μεριδίων επί δύο ακινήτων, της Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και μετοχών και ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας με την επωνυμία «JPA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ».

Συνέπειες του κορωνοϊού (Covid-19) στον Όμιλο και στην Εταιρεία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Pasal, λόγω της πανδημίας υπάρχουν αρνητικές επιδράσεις στην αγορά ακινήτων καθώς η οικονομία έχει εισέλθει σε ύφεση. Είναι δύσκολες οι ποσοτικές εκτιμήσεις, καθώς τα δεδομένα για την ένταση και τη διάρκεια της πανδημίας μεταβάλλονται. Ενδέχεται να ανασταλούν αγοραπωλησίες και πιθανόν θα ακυρωθούν προγραμματισμένες επενδύσεις λόγω αύξησης του ρίσκου. Οι κλάδοι των ακινήτων που προβλέπεται να πληγούν περισσότερο είναι τα εμπορικά καταστήματα, τα malls και τα ξενοδοχεία. Σε κάθε περίπτωση, η ταχύτητα της αποκατάστασης της επενδυτικής ζήτησης από το εξωτερικό και της βελτίωσης της εγχώριας ζήτησης θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα επαναφοράς της ομαλότητας.

Τα βασικά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας προέρχονται από ενοικίαση αποθηκών (logistics) και δεν προβλέπεται καμία μείωση εσόδων για το 2020. Ο Όμιλος και η Εταιρεία λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του προσωπικού τους και ακολουθούν τις κρατικές οδηγίες. Η Εταιρεία διαθέτει επαρκείς πόρους ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η επιχειρηματική δραστηριότητα και η υλοποίηση του βραχυπρόθεσμου/μεσοπρόθεσμου επενδυτικού σχεδίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v