Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Συμφωνία με Intrum για το 30% των ομολόγων του project Phoenix

Δεσμευτική συμφωνία για την πώληση των mezzanine notes της τιτλοποίησης. Μειώνεται ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Πώς διαμορφώνεται η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου και των ομολόγων.

Πειραιώς: Συμφωνία με Intrum για το 30% των ομολόγων του project Phoenix

Σε συνέχεια της από 1η Σεπτεμβρίου 2020 ανακοίνωσης περί υπογραφής επιστολής δέσμευσης, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Intrum AB υπέγραψαν πλέον δεσμευτική συμφωνία για την πώληση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) της τιτλοποίησης με την ονομασία «Phoenix», μεικτής λογιστικής αξίας €1,92δισ. Επισημαίνεται ότι το χαρτοφυλάκιο Phoenix αποτελείται κυρίως από μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια.

Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο με περίπου 58 χιλ. στεγαστικά δάνεια. Στην πλειονότητά τους ( περίπου 67%) είναι καταγγελμένα, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται σε βαθιά καθυστέρηση. Η μέση απαίτηση, ανά δανειολήπτη (σ.σ. σύνολο 22 χιλ. δανειολήπτες), διαμορφώνεται στις 90 χιλ. ευρώ, ενώ η μέση εναπομένουσα διάρκεια του χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε περίπου 20 έτη.

Παρ΄ ότι το τίμημα δεν ανακοινώθηκε, η Πειραιώς «φωτογράφησε», κατά τη διάρκεια παρουσιάσεων σε επενδυτές τον περασμένο Σεπτέμβριο, το πώς αποτιμήθηκε το χαρτοφυλάκιο.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι αποτίμηση του χαρτοφυλακίου, που προκύπτει, με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής διαβάθμισης (σ.σ. περίπου 960 εκατ. ευρώ) και την τιμή πώλησης των mezzanine notes αντιστοιχεί σε περίπου 1 δισ. ευρώ ( 50% της μικτής λογιστικής αξίας)

Αυτό σημαίνει ότι το 100% των mezzanine notes αποτιμήθηκε από την Intrum πέριξ των 40 εκατ. ευρώ, με την ονομαστική αξία στα 400 εκατ. ευρώ. Το τίμημα για τη «φέτα» του 30% των mezzanine κινείται στην περιοχή των 12 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η doValue αγόρασε από την Eurobank το 20% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης και το 50,1% των τίτλων χαμηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης Cairo (δάνεια μικτής λογιστικής αξίας 7,26 δισ. ευρώ) έναντι 14 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα η Πειραιώς θα εγγράψει, κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ζημιά 360 εκατ. ευρώ από την πώληση των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης του Phoenix, η οποία θα διευρυνθεί κατά μερικά εκατομμύρια, εφόσον αποδώσει δωρεάν στους μετόχους της το 65% των mezzanine και junior notes. Η δωρεάν απόδοση αποτελεί μονόδρομο, προκειμένου να δημιουργηθούν προϋποθέσεις αποαναγνώρισης των τιτλοποιημένων δανείων.

Η τράπεζα θα διατηρήσει το 100% των senior notes, ονομαστικής αξίας περίπου 960 εκατ. ευρώ καθώς και το 5% των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης. Η τελική επίδραση στο δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας, μετά και τη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού, λόγω της αποαναγνώρισης του χαρτοφυλακίου και του μηδενικού συντελεστή στάθμισης για τις senior notes ομολογίες, θα περιοριστεί σε περίπου 45-50 μονάδες βάσης, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη κατευθυντήρια οδηγία της τράπεζας προς τους αναλυτές. Εντός των εκτιμήσεων της τράπεζας.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση της τράπεζας, «σύμφωνα με την ανακοίνωση της 10ης Αυγούστου 2020, η Tράπεζα Πειραιώς έχει ήδη υποβάλει αίτηση για την ένταξη των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Phoenix στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων «Ηρακλής».

Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου που προκύπτει με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και την τιμή πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.

Ως Pro-forma αποτέλεσμα της Συναλλαγής, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας Πειραιώς θα μειωθεί στο 44% από 47%, ενώ ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις θα ενισχυθεί στο 46% από 45% με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2020.

Η Συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις αναγκαίες εγκρίσεις, καθώς και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Επιπροσθέτως, υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων, η Τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Phoenix, διακρατώντας η ίδια ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των εν λόγω ομολογιών, σύμφωνα με τις εποπτικές απαιτήσεις περί τιτλοποιήσεων.

Μετά την επικείμενη ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού της Τράπεζας (hive-down), το νέο αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα θα διακρατήσει ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και πέντε τοις εκατό (5%) των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας.

Υπό την προϋπόθεση λήψης των προαναφερθεισών εγκρίσεων, τα δάνεια που βρίσκονται εντός της περιμέτρου της τιτλοποίησης Phoenix αναμένεται να απο-αναγνωρισθούν από την Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της Τράπεζας Πειραιώς εντός του 1ου εξαμήνου 2021.

Η UBS Europe SE ενεργεί ως αποκλειστικός διοργανωτής και χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς στη Συναλλαγή. Η Alantra CPAI Limited ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας στη Συναλλαγή. Η Paul Hastings (Europe) LLP και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας στη Συναλλαγή, ενώ η Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP και η δικηγορική εταιρεία Μοράτης Πασσάς ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι του διοργανωτή».

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v