Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ

Το Δ.Σ. αποφάσισε να εκλέξει σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου. Αβραάμ Γούναρη, τον κ. Πέτρο Ιακώβου ως Προσωρινό Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ευρωσύμβουλοι: Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ

Η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ανακοινώνει ότι σήμερα Παρασκευή 8.1.2021 συνεδρίασε το Δ.Σ. της εταιρίας για να εκλέξει ένα (1) νέο Προσωρινό Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος σε αντικατάσταση ενός (1) παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του.

Συγκεκριμένα το Δ.Σ. αποφάσισε να εκλέξει σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου. Αβραάμ Γούναρη, τον κ. Πέτρο Ιακώβου του Νικολάου ως Προσωρινό Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και να θέσει ως θέμα στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της εταιρίας, την λήψη απόφασης δια την εκλογή ενός (1) Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους (και την πλήρωση της αντίστοιχης θέσεως στην Επιτροπή Υποβολής Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. και Αμοιβών του Δ.Σ.) για το υπόλοιπο της θητείας του.

Επίσης αποφασίσθηκε το νέο Μέλος να αντικαταστήσει το παραιτηθέν και στην θέση του στην Επιτροπή Υποβολής Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. και Αμοιβών του Δ.Σ. .

Στην συνέχεια για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των συναλλαγών και να διευκολυνθούν οι καλόπιστοι τρίτοι και οι εποπτικές Αρχές στην συγκέντρωση των πληροφοριών για την εκπροσώπηση της εταιρίας, το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και κατανεμήθηκαν αρμοδιότητες ως εξής:

Εξελέγησαν ομόφωνα ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του ο κος. Πάρις Κοκορότσικος και ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο κος. Ευστάθιος Ταυρίδης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του καταστατικού της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών του και την εκπροσώπηση της εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Πάρι Κοκορότσικο και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευστάθιο Ταυρίδη οι οποίοι μαζί ή ξεχωριστά διά μόνης της υπογραφής τους κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας, θα δεσμεύουν την εταιρεία.

Κατόπιν τούτων η πλήρης σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών του Δ.Σ. έχουν ως εξής:

1. Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.

2. Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ, Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.

3. Παντελής Σκαρλάτος του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

4. Ανέστης Κερεμλόγλου του Αντώνιου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

5. Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. Σπυρίδων Παπασπύρου του Αθανάσιου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7. Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου, Προσωρινό Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Το Δ.Σ. της εταιρίας έχει εκλεγεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 3.9.2018 με τετραετή θητεία για να διοικήσει την εταιρία μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2022 (και όχι πέραν της 30/6/2022) για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v