Πετρόπουλος: Απέκτησαν ποσοστό 6,02% οι Νάτσης- Παντοπούλου

Την 11.01.2021 ο κ. Τρύφωνας Νάτσης και η σύζυγός του κα ∆έσποινα Παντοπούλου, οι οποίοι κατέχουν τις µετοχές µέσω κοινού λογαριασµού, απέκτησαν 425.923 κοινές, ονοµαστικές µετοχές.

Πετρόπουλος: Απέκτησαν ποσοστό 6,02% οι Νάτσης- Παντοπούλου

Η εταιρεία «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ» ανακοινώνει κατόπιν σχετικών ενηµερώσεων που έλαβε αφενός την 12.01.2021 από την εταιρεία BREVAN HOWARD CAPITAL MANAGEMENT LIMITED, η οποία υποβάλλει τη γνωστοποίηση για λογαριασµό της BREVAN HOWARD ASSET MANAGEMENT LLP και της BREVAN HOWARD GREEK OPPORTUNITIES MASTER FUND LIMITED και αφετέρου την 13.01.2021 από τον κ. Reamonn O’ Sullivan, ο οποίος υποβάλλει τη γνωστοποίηση για λογαριασµό του κ. Τρύφωνα Νάτση και της συζύγου του κας ∆έσποινας Παντοπούλου, ότι επήλθαν οι ακόλουθες µεταβολές επί των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας:

Α) Την 11.01.2021 η BREVAN HOWARD GREEK OPPORTUNITIES MASTER FUND LIMITED προέβη σε µεταβίβαση κοινών, ονοµαστικών µετοχών, εκδόσεως της Εταιρείας.

Κατόπιν της ως άνω µεταβίβασης, πλέον κατέχει άµεσα 114.354 κοινές, ονοµαστικές µετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,62% του συνόλου των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι η εν λόγω γνωστοποίηση λαµβάνει χώρα δεδοµένου ότι, συνεπεία της ως άνω µεταβίβασης, το ποσοστό των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει η BREVAN HOWARD GREEK OPPORTUNITIES MASTER FUND LIMITED στην Εταιρεία κατήλθε του ορίου του 5%. Σύµφωνα µε την τελευταία γνωστοποίηση, η BREVAN HOWARD GREEK OPPORTUNITIES MASTER FUND LIMITED κατείχε άµεσα 8,65%, ήτοι 611.463 µετοχές και δικαιώµατα ψήφου της Εταιρείας.

Επιπλέον, σηµειώνεται ότι η BREVAN HOWARD GREEK OPPORTUNITIES MASTER FUND LIMITED, η οποία διαθέτει δικό της διοικητικό συµβούλιο, είναι fund µε έδρα τα Κέιµαν. Όπως είναι τυπικό για funds µε έδρα τα Κέιµαν, η BREVAN HOWARD GREEK OPPORTUNITIES MASTER FUND LIMITED, τα οικονοµικά δικαιώµατα της οποίας ανήκουν σε υποκείµενους επενδυτές, λειτουργεί µε τη δοµή του “master feeder fund”.

Η BREVAN HOWARD GREEK OPPORTUNITIES MASTER FUND LIMITED, όπως είναι σύνηθες σε τέτοιου είδους funds, αναθέτει την εξουσία λήψης επενδυτικών αποφάσεων, κατά διακριτική ευχέρεια, δυνάµει συµφωνίας διαχείρισης επενδύσεων στην BREVAN HOWARD ASSET MANAGEMENT LLP, η οποία είναι εταιρία διαχείρισης επενδύσεων µε έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο, που αδειοδοτείται και εποπτεύεται από την FCA. Β)

Την 11.01.2021 ο κ. Τρύφωνας Νάτσης και η σύζυγός του κα ∆έσποινα Παντοπούλου, οι οποίοι κατέχουν τις µετοχές µέσω κοινού λογαριασµού, απέκτησαν 425.923 κοινές, ονοµαστικές µετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,02% του συνόλου των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σηµειώνεται ότι η εν λόγω γνωστοποίηση λαµβάνει χώρα λόγω της υπέρβασης του ορίου του 5% των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου που κατέχουν τα ανωτέρω πρόσωπα στην Εταιρεία, συνεπεία της ως άνω απόκτησης. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v