Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μεγάλη πτώση τζίρου και ζημιές για την Motor Oil το 2020

Ποιοι παράγοντες επηρέασαν αρνητικά την πορεία του ομίλου το 2020. Στα 6,1 δισ. υποχώρησαν τα έσοδα, ζημιές μετά φόρων ύψους 112,3 εκατ. ευρώ.

Μεγάλη πτώση τζίρου και ζημιές για την Motor Oil το 2020

Σε 6.120,4 εκατ. ευρώ έναντι 9.372,5 εκατ. διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του ομίλου το 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 34,70% έναντι του 2019.

Σύμφωνα με την εταιρεία στην εν λόγω εξέλιξη συνέβαλε η μείωση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 37,08%, η ενδυνάμωση του Ευρώ έναντι του Δολαρίου Η.Π.Α. (μέση ισοτιμία) κατά 2,03% και η μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 10,12%.

Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Ομίλου αφού οι πωλήσεις εξωτερικού και Ναυτιλίας ανήλθαν σε 76,65% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2020 έναντι 77,67% το 2019 καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 82,62% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2020 έναντι 80,28% το 2019).

Η σημαντική υστέρηση του όγκου πωλήσεων το 2020 σε σχέση με το 2019 οφείλεται αφενός στην προγραμματισμένη περιοδική συντήρηση του Συγκροτήματος Υδρογονοπυρόλησης (Mild Hydrockracker) του Διυλιστηρίου που πραγματοποιήθηκε το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 και αφετέρου στις έκτακτες συνθήκες που επικράτησαν σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19. Ειδικότερα, τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι πωλήσεις μαζούτ και αεροπορικού καυσίμου (μείωση κατά 47,29% και 45,85% αντίστοιχα.

Το Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) του Ομίλου διαμορφώθηκε τη χρήση 2020 στο ποσό των 353.456 χιλ. ευρώ έναντι 732.020 χιλ. ευρώ τη χρήση 2019, ήτοι μειωμένο κατά (51,71)%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων σε επίπεδο Μικτού Κέρδους και Λειτουργικών Εξόδων και Εσόδων, τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν το 2020 σε 86.386 χιλ. από 473.952 χιλ. ευρώ το 2019 (μείωση 81,77%) και της Εταιρίας σε 3.115 χιλ. ευρώ το 2020 από 359.607 χιλ. ευρώ το 2019 (μείωση 99,18 %).

Οι ζημιές μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν τη χρήση 2020 σε 112.324 χιλ. έναντι Κερδών 224.234 χιλ. τη χρήση 2019.

Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας θα προτείνει στην ερχόµενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2020.

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v