Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπήτρος: Στις 25/6 η Γενική Συνέλευση για τη διάθεση κερδών

Την Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 01.01.2020 – 31.12.2020, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ.

Μπήτρος: Στις 25/6 η Γενική Συνέλευση για τη διάθεση κερδών

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Μπήτρος την 25η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος ΝΑΤΟ αρ. 100, Ασπρόπυργος Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, καθώς και της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση και της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την ίδια εταιρική χρήση.

2. Διάθεση κερδών.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του N. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης.

4. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.

5. Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018)

6. Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

7. Έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018, των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 και προέγκριση της προκαταβολής των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021.

8. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2021.

9. Ετήσιος Απολογισμός της Επιτροπής Ελέγχου.

10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, προ της λήξης της θητείας του υφισταμένου Δ.Σ., δεδομένης της ανάγκης προσαρμογής της Εταιρείας στις απαιτήσεις των σχετικών διατάξεων του Ν.4706/2020.

11. Λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.

12. Χορήγηση άδειας του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας.

13. Ανακοινώσεις και προτάσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v