Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Για ενίσχυση ρευστότητας η αύξηση κεφαλαίου

Πληροφορίες για τη σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωσύμβουλοι.

Ευρωσύμβουλοι: Για ενίσχυση ρευστότητας η αύξηση κεφαλαίου

Το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωσύμβουλοι ενημέρωσε ότι:

α) Πληροφορίες σχετικά με τον απολογισμό της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση της 19.6.2017.

Την 8.6.2021 το Δ.Σ. της εταιρίας συγκάλεσε Τακτική Γ.Σ. για την 30.6.2021, προκειμένου εκτός των άλλων να αποφασιστεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Για τον λόγο αυτό, συντάσσεται η παρούσα Έκθεση.

Από την προηγούμενη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με Δημόσια προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε με αναλογία μιας νέας μετοχής για κάθε τρεις παλαιές μετοχές, σε τιμή διάθεσης (0,30€) τριάντα λεπτών του ευρώ ανά μετοχή και η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 19.06.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την από 31.10.2017 απόφαση έγκρισης του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου (εφεξής «Ε.Δ.») από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (799/31.10.2017 Συνεδρίαση), αντλήθηκε συνολικά καθαρό ποσό κεφαλαίων Ευρώ 729.450,22€ (αφαιρουμένου του ποσού των 21.115,28€ για έξοδα έκδοσης). Η αύξηση καλύφθηκε πλήρως, κατά 87,04%.

Εκδόθηκαν 2.501.885 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθηκαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 19.12.2017. Η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 1.12.2017.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου χρησιμοποιήθηκαν πλήρως εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018 και δεν υφίστανται «αδιάθετα κεφάλαια» τοποθετημένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας κατά την 30.06.2018.

β) Πληροφορίες από τις οποίες θα πρέπει να προκύπτει με πληρότητα και σαφήνεια το επενδυτικό σχέδιο του εκδότη, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του, καθώς και η επιμέρους ανάλυση του προορισμού των κεφαλαίων.

Τα κεφάλαια τα οποία θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, σύμφωνα με την απόφαση την οποία θα λάβει η Τακτική Γενική Συνέλευση αυτής, θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρίας. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων που προβλέπει ο νόμος.

γ) Πληροφορίες σχετικά με τις ανακοινώσεις των βασικών μετόχων του εκδότη εφόσον συμμετέχουν ταυτόχρονα και στη διοίκηση αυτού.

Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρίας οι οποίοι μετέχουν και στη διοίκηση αυτής και κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό τουλάχιστο 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας θα γνωστοποιήσουν τις προθέσεις τους για τη διατήρηση ή μη του ποσοστού τους στην εταιρία: i) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών και ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης την 30.6.2021 ή την τυχόν επαναληπτική της 12.7.2021.

δ) Πληροφορίες σχετικά με την τιμή έκδοσης

Οι Πληροφορίες σχετικά με την τιμή έκδοσης καθώς και για το αν αυτή θα είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα αποφασισθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και θα γνωστοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική ενημέρωση στο Χ.Α.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v