Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας- Λάππας: Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης για τις 14 Ιουλίου

Η μετ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της συνεδρίασης της 29ης Ιουνίου 2021 και δεν απαιτείται επανάληψη της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν.

Κλουκίνας- Λάππας: Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης για τις 14 Ιουλίου

Η εταιρεία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ», γνωστοποιεί ότι την 29.06.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με φυσική παρουσία στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου Αττικής, επί της οδού Ομήρου 2 και Τεώ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 08.06.2021 οικεία Πρόσκληση.

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως αντιπροσωπευόμενοι, ένδεκα (11) μέτοχοι που εκπροσωπούν 30.816.464 κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 40.219.218 κοινών ονομαστικών μετοχών (και αντίστοιχων 40.219.218 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 76,62 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ανεβλήθη σύμφωνα με το αρ. 141 παρ. 5 ν. 4548 /2018 μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Μέτοχος κ. Λουκάς Σπεντζάρης, παριστάμενος διά αντιπροσώπων στη Τακτική Γενική Συνέλευση με 10.900.000 μετοχές της Εταιρείας και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 27,10% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, συνεπώς ποσοστό που υπερβαίνει το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν του ανωτέρω αιτήματος, ορίστηκε η Τετάρτη 14.07.2021 και ώρα 11:00 π.μ. με τον ίδιο τρόπο (αυτοπρόσωπη φυσική παρουσία), στον ίδιο τόπο (ανωτέρω έδρα της Εταιρείας) και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της ημερήσιας διάταξης, ως στην από 08.06.2021 Πρόσκληση.

Η μετ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της συνεδρίασης της 29ης Ιουνίου 2021 και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων σε αυτήν).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v