Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φουρλής: Στις 22/7 η ΓΣ για πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 29 η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Φουρλής: Στις 22/7 η ΓΣ για πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί ως προς όλους τους μετόχους με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference), λόγω της υφισταμένης καταστάσεως και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενα, την 22η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που ομοίως θα διεξαχθεί αποκλειστικά με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference) την 29 η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών προς στελέχη της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v