Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Vivartia: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου για κάλυψη ζημιών

Σχετική έγκριση για τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας είχε δώσει η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Vivartia, που συνήλθε στις 30 Ιουνίου. Ομολογιακά 102 εκατ. από Everest-Mπάρμπα Στάθη.

Vivartia: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου για κάλυψη ζημιών

Η Vivartia ανακοίνωσε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 194.702.433,75 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 2,33 ευρώ σε 0,08 ευρώ, για κάλυψη/απόσβεση ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Σχετική έγκριση είχε δώσει η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Vivartia που συνήλθε στις 30/6/2021. Ο Αθανάσιος Παπανικολάου, που προέδρευσε της συνέλευσης, επεσήμανε ότι η προτεινόμενη λογιστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προβάλλει ως η προσφορότερη λύση για την αποκατάσταση της σχέσης ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο, καθώς δεν θίγει το συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων και τον συνολικό αριθμό των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν της προτεινόμενης μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται στο ποσό των 6.922.753,20 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 86.534.415,00 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,08 ευρώ.

Εν τω μεταξύ, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Vivartia στις 30/6, με βάση την οποία προχωρά η αναδιάρθρωση του δανεισμού του ομίλου Vivartia, με βάση τους όρους που προβλέπονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκε στις 24 Μαρτίου.

Προβλέπεται μεταξύ άλλων η σύναψη ομολογιακών δανείων περίπου 102 εκατ. ευρώ από τις θυγατρικές Everest και Μπάρμπα Στάθης στο πλαίσιο συμφωνίας MIG - CVC για τη μεταβίβαση της Vivartia.

Σημειώνεται ότι η γενική συνέλευση εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 2,6 εκατ. ευρώ στην Everest και 99,16 εκατ. ευρώ στην Μπάρμπα Στάθης. Επίσης, στο πλαίσιο των συναλλαγών εξασφαλίζεται εμπρόθεσμη και ολοσχερής εξόφληση του ΚΟΔ Everest ανεξόφλητου ποσού κεφαλαίου 28.016.000 ευρώ (πλέον τόκων, προμηθειών και εξόδων).

Επίσης, μεταξύ των συναλλαγών που ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, σε συνέχεια των εγκρίσεων της γενικής συνέλευσης, περιλαμβάνεται η παροχή εγγύησης προς την Eurobank ως εκπροσώπου των ομολογιούχων και υπέρ της Hellenic Catering ως εκδότη κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου 5.631.273 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από τις τράπεζες Eurobank, Alpha Bank και Εθνική και θα φέρει την εγγύηση της Goody’s. Εγκρίθηκε επίσης η διατήρηση της ήδη παρασχεθείσας εγγύησης υπέρ της Olympic Catering προς εξασφάλιση του κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού 25.339.990 ευρώ και σειρά συναλλαγών για την εξασφάλιση ολοσχερούς εξόφλησης του ΚΟΔ Goody’s 39.682.000 ευρώ (πλέον τόκων, προμηθειών και εξόδων).

 

Σοφία Εμμανουήλ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v