Κρι-Κρι: Αλλαγή του τρόπου διάθεσης ιδίων μετοχών

Αποφασίστηκε η τροποποίηση της απόφασης της 25ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, περί του θεσπισθέντος προγράμματος διάθεσης με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών.

Κρι-Κρι: Αλλαγή του τρόπου διάθεσης ιδίων μετοχών

Η  «ΚΡΙ-ΚΡΙ» ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του 13ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της 26ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που έλαβε χώρα την Τρίτη, 06 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία στην έδρα της Εταιρείας στις Σέρρες, αποφασίστηκε η τροποποίηση της απόφασης της 25ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, περί του θεσπισθέντος προγράμματος διάθεσης με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών κατ' άρθρο 113 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, του οποίου οι όροι ουδέποτε εξειδικεύθηκαν τελικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε ξεκίνησε η εφαρμογή αυτού και η αντικατάστασή του με τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ' άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, μέχρι του ύψους του 0,5% του συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας.

Έτσι, χωρίς να μεταβάλλεται ο σκοπός του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας, ο οποίος παραμένει το να εκπληρώνει η Εταιρεία υποχρεώσεις της που απορρέουν από προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων αγοράς μετοχών ή άλλες διαθέσεις μετοχών, σε εργαζομένους ή σε μέλη της διοίκησης ή των εποπτικών οργάνων του εκδότη ή συνδεόμενης εταιρείας, κατ' άρθρο 5 παρ. 2(γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, αλλάζει εντούτοις ο τρόπος της διάθεσης των αποκτωμένων ιδίων μετοχών, οι οποίες, για το ποσοστό έως το 0,5% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών, ήτοι για ανώτατο αριθμό μετοχών 165.325 που μπορούν να αποκτηθούν, μπορούν να διατεθούν δωρεάν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας κατ' άρθρο 114 Ν. 4548/2018 και όχι με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 Ν. 4548/2018.

Σημειώνεται, πως το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών διεξάγεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v