Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λεβεντέρης: Πτώση τζίρου και αρνητικά EBITDA στο εννεάμηνο

Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα ύψους 754.129 ευρώ και ζημιές σε επίπεδο EBITDA της τάξης των 192,75 χιλ. ευρώ για το πρώτο εννεάμηνο της εφετινής χρήσης.

Λεβεντέρης: Πτώση τζίρου και αρνητικά EBITDA στο εννεάμηνο

Σε συνέχεια της από 09/11/2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις γνωστοποιήσεις για την πανδημία Covid-19 και την επίδρασή της στα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης , η Λεβεντέρης γνωστοποίησε τα παρακάτω: 

1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 

Σε ευρώ

30/09/2021

30/09/2020

1/7-30/09/2021

1/7-30/09/2020

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

754.129,18

1.041.638,00

241.784,21

398.032,00

Μικτό κέρδος

255.619,52

315.806,00

93.810,92

138.826,00

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων τόκων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ)

-219.748,36

-263.128,00

-74.621,69

-64.535,00

Κέρδη/ Ζημιές προ φόρων τόκων επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA)

-192.753,24

-188.971,00

-66.156,24

-39.816,00

2. Σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή και κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και λοιπά μεγέθη της κατάστασης Χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας, οι οποίες έλαβαν χώρα και το Γ' τρίμηνο της χρήσης 2021. 

Κατά το Γ' τρίμηνο του 2021 δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση και κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας. 

3. Προοπτικές για το τέλος του 2021 

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2021, εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές μεταβολές στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας στο τέλος του 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v