Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΒΚΑ: Στα €3,34 εκατ. τα κέρδη προ φόρων στο 9μηνο

Αύξηση παρουσίασαν και τα EBITDA της εταιρείας στο 9μηνο καθώς ανήλθαν στα €3.734,01 χιλ. έναντι €1.380,13 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

ΓΕΒΚΑ: Στα €3,34 εκατ. τα κέρδη προ φόρων στο 9μηνο

Η Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας A.E., σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Εννεαμήνου της τρέχουσας χρήσης 2021, του Γ΄ Τριμήνου της χρήσης, καθώς και κάθε σημαντική πληροφορία, ιδίως σχετική με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19, που αφορά τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και τις προοπτικές της.

Από την διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της εταιρείας στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης, προκύπτει ότι αυτά δεν επηρεάστηκαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 και της ενεργειακής κρίσης.

Αντιθέτως, τα αποτελέσματα της εταιρείας παρουσιάζονται βελτιωμένα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της ίδιας περιόδου της προηγούμενης χρήσης.

Συγκεκριμένα:

Οι πωλήσεις της ανήλθαν σε Ευρώ 30.734,76 χιλ. στη περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 και σε Ευρώ 10.287,18 χιλ. κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, έναντι Ευρώ 22.378,89 χιλ. και Ευρώ 8.489,81 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας μεταβολή κατά 37,34% και 21,17% αντίστοιχα.

Ομοίως,το περιθώριο μικτού κέρδους στην περίοδο του Εννεαμήνου της χρήσης 2021 και στο Γ΄ τρίμηνο της χρήσης, παρουσίασε αυξητικές τάσεις, και ανήλθε στο πρώτο εννεάμηνο της φετινής χρήσης ανήλθε σε 23,39% και στο Γ΄ τρίμηνο της χρήσης σε 26,91% έναντι 19,88% και 21,11% στις αντίστοιχες περιόδους της περσινής χρήσης 2020.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 7.189,91 χιλ. στη περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 και σε Ευρώ 2.767,88 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021, έναντι Ευρώ 4.449,93 χιλ. και Ευρώ 1.792,22 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας μεταβολή σε ποσοστό 61,57% και 54,44% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 3.426,08 χιλ. στη περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 και σε Ευρώ 1.613,68 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο του 2021, έναντι Ευρώ 1.103,96 χιλ. και Ευρώ 614,22 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας μεταβολή 210,34% και 162,72% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 3.343,56 χιλ. στη περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 και σε Ευρώ 1.579,29 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021, έναντι Ευρώ 1.065,09 χιλ. και Ευρώ 600,33 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 213,92% και 163,07% αντίστοιχα.

Αντίστοιχη αύξηση παρουσίασαν και τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) της εταιρείας, που ανήλθαν σε Ευρώ 3.734,01 χιλ. στη περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 και σε Ευρώ 1.717,37 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο του 2020, έναντι Ευρώ 1.380,13 χιλ. και Ευρώ 712,87 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 170,55% και 140,91% αντίστοιχα.

Περαιτέρω, στη τρέχουσα χρήση η διοίκηση έθεσε σαν βασικό της στόχο την κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης και των προγραμματισμένων δόσεων των τραπεζικών της δανείων από τις λειτουργικές ταμειακές ροές της, διατηρώντας παράλληλα σε υψηλά επίπεδα τα πιστωτικά όρια των πιστωτικών ιδρυμάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση του καθαρού δανεισμού της εταιρείας, που ανήλθε σε Ευρώ 2.374,26 χιλ. την 30.09.2021, έναντι Ευρώ 3.583,33 χιλ. την 31.12.2020 και Ευρώ.

Αναφορικά με την πορεία των αποτελεσμάτων της εταιρείας στο υπόλοιπο διάστημα της τρέχουσας χρήσης, η διοίκηση εκτιμά στην συνέχιση των θετικών αποτελεσμάτων, βασιζόμενη κυρίως στην μέχρι σήμερα διαμορφωμένη πορεία των εργασιών της.

Τέλος, παρότι με τα σημερινά δεδομένα της παγκόσμιας κατάστασης, με την εξέλιξη της πανδημίας του Covid-19, την αύξηση του μεταφορικού κόστους και του φαινομένου της ενεργειακής κρίσης, είναι αδύνατη οποιαδήποτε αξιόπιστη μελλοντική εκτίμηση της πορείας των αποτελεσμάτων της εταιρείας, η διοίκηση παραμένει αισιόδοξη για την συνέχιση της θετικής πορείας των εργασιών της, χωρίς να αποκλείει και την έλευση αρνητικών επιπτώσεων σε περίπτωση συνεχούς επιδείνωσης των ανωτέρω παραγόντων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v