Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Θράκης: Διανομή προσωρινού μερίσματος €0,10/μετοχή

Το καταβαλλόμενο ποσό του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2021 θα ανέλθει σε 0,104365933 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του προσωρινού μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021.

Πλαστικά Θράκης: Διανομή προσωρινού μερίσματος €0,10/μετοχή

Η Πλαστικά Θράκης γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 24 ης Σεπτεμβρίου 2021 αποφάσισε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2021 συνολικού ποσού 4.750.000,00 ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,108592646 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας (μικτό ποσό), το οποίο ποσό με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 504.163 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής προσωρινού μερίσματος, πρόκειται να ανέλθει σε 0,109858877 ευρώ ανά μετοχή.

Το ως άνω ποσό του προσωρινού μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019).

Συνεπώς, το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2021 θα ανέλθει σε 0,104365933 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του προσωρινού μερίσματος ορίσθηκε η Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021.

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2021 είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2021 (Record Date).

Η πληρωμή (καταβολή) του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2021 θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v