Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κέρδη έναντι ζημιών στο εννεάμηνο για τη SATO

Αύξηση πωλήσεων για την εισηγμένη στο εννεάμηνο, ενώ ανακοίνωσε και κέρδη 331 χιλ. ευρώ. Οι επιπτώσεις πανδημίας και ενεργειακής κρίσης.

Κέρδη έναντι ζημιών στο εννεάμηνο για τη SATO

Η «SATO AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ», ανακοινώνει ότι :

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 13.632 χιλ. το εννεάμηνο του 2021. Οι πωλήσεις το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020 ήταν 12.170 χιλ., σημειώνοντας αύξηση κατά € 1.462 χιλ. ή 12,01%.

Τα Μικτά Κέρδη του Ομίλου το πρώτο εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 5.802 χιλ. έναντι € 4.818 χιλ. του αντίστοιχου εννεάμηνο του 2020 , με το Μικτό Περιθώριο να βρίσκεται στο 42,56% έναντι 39,59% του αντίστοιχου εννεάμηνο του 2020.

Τα Λειτουργικά Έξοδα - Χρηματοοικονομικά Έξοδα σε χιλ. € έχουν ως εξής :

Ο Όμιλος για το Α' εννεάμηνο του 2021 παρουσίασε λειτουργικά κέρδη ύψους € 1.208 χιλ. αντί κερδών € 790 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου 2020.

Το καθαρά αποτέλεσμα του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για το Α' εννεάμηνο του 2021 είναι κέρδη ύψους € 331 χιλ. (€ 0,0051 ανά μετοχή), αντί ζημιών € (765 )χιλ.. της προηγούμενης περιόδου € (0,0117) ανά μετοχή

Τα Κέρδη (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων, και συνολικών αποσβέσεων (EBITA )για το Α' εννεάμηνο του 2021 είναι κέρδη ύψους € 1.962 χιλ., αντί κερδών € 1.392 χιλ. της προηγούμενης περιόδου

Στις 19.9.2019 ,η Διοίκηση της Εταιρείας ανακοίνωσε, ότι επετεύχθη συμφωνία εξυγίανσής της, την επικύρωση της οποίας, σύμφωνα με τα άρθρα 106 β και δ του Ν. 3588/2007, όπως ισχύει, και κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών προς επικύρωση. Δικάσιμος για την εξέταση της εν λόγω αίτησης ορίστηκε η 20η Νοεμβρίου 2019.

Στις 20.11.2019 δικάστηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η εν λόγω αίτηση. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών δεν προέβη σε απόφαση επί του αιτήματος της Εταιρείας, η οποία αναμένεται να εκδοθεί προσεχώς.

Συνέπειες της παρατεταμένης διάρκειας πανδημίας (Covid-19) και της ενεργειακής κρίσης στον Όμιλο και την Εταιρεία

H παρατεταμένη διάρκεια της πανδημίας (Covid-19), ή τυχόν επιβολή περαιτέρω περιοριστικών μέτρων για την εξάπλωσή της, ενδεχομένως να έχει ουσιώδεις αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία βασικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου των επίπλων γραφείων και σπιτιού σε έκταση και σε βαθμό που επί του παρόντος δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν ή να ποσοτικοποιηθούν. Γενικότερα, οι οποιεσδήποτε εκτιμήσεις σχετικά με την επίδραση της πανδημίας Covid-19 στην ελληνική οικονομία και την εγχώρια αγορά επίπλων για το επόμενο χρονικό διάστημα υπόκεινται σε υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ειδικότερα ως προς την επίδραση της πανδημίας Covid-19 στον Όμιλο αναφέρεται ότι:

Τα έσοδα από πωλήσεις επίπλων γραφείου και σπιτιού δεν έχουν επηρεαστεί μέχρι στιγμής αρνητικά από τις πρόσφατες εξελίξεις με την πανδημία κορωνοϊου και από τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, το περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό καθώς τα δεδομένα για την ένταση και τη διάρκεια της πανδημίας μεταβάλλονται διαρκώς καθιστώντας οποιασδήποτε ποσοτικές εκτιμήσεις αναφορικά με την μελλοντική επίδραση στα έσοδα του Ομίλου, ιδιαιτέρως δυσχερείς.

Στην περίπτωση λοιπόν που λάβει χώρα περαιτέρω επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα ή επέλθει συρρίκνωση του ΑΕΠ για το 2021, αντίθετα με τις προβλέψεις, λόγω επέλευσης νέου κύματος της πανδημίας, αλλά και αβεβαιότητας ως προς τη διάρκεια και την έκταση της πανδημίας (παρά την εξέλιξη του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού), τα επίπεδα της ανεργίας, της καταναλωτικής δαπάνης και ζήτησης αναμένεται να επηρεαστούν ουσιωδώς αρνητικά, επηρεάζοντας συνακόλουθα και το κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται 0 Όμιλος.

Η ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε πρόσφατα, το βάθος και εύρος της οποίας δεν δύναται να εκτιμηθεί επί του παρόντος, συμβάλλει στη δημιουργία ενός κλίματος αβεβαιότητας αναφορικά με την επίδραση των πληθωριστικών πιέσεων που ήδη έχουν εμφανιστεί, στην κατανάλωση, τις επενδύσεις και κατ' επέκταση στην οικονομική ανάπτυξη. Οι οποιεσδήποτε εκτιμήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της στην εγχώρια οικονομία, την αγορά επίπλων και κατ' επέκταση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου υπόκεινται σε υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα δεδομένα δεν αναμένεται να υπάρξουν ιδιαίτερες επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στον Όμιλο έως το τέλος του έτους, ωστόσο η Εταιρεία παρακολουθεί προσεκτικά και αξιολογεί συνεχώς τα δεδομένα που διαμορφώνονται.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v