Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Autohellas: Στις 5 Απριλίου η ΓΣ για τη διάθεση των ετήσιων κερδών

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 19 Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Autohellas: Στις 5 Απριλίου η ΓΣ για τη διάθεση των ετήσιων κερδών

Οι μέτοχοι της Autohellas καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 5η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε μέσω επιστολικής ψήφου και χωρίς τη φυσική παρουσία, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2021, μετά της ενιαίας ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2021.

3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών.

5. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021.

6. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση από την επιτροπή ελέγχου η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ΄ του Ν. 4449/2017, ενώ θα υπάρξει παρουσίαση προς τις και τους κ.κ. μετόχους της ως άνω έκθεσης πεπραγμένων και των πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου από τον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό απαρτία και εξ’ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 19 Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v