Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Profile: Υπερδιπλασιάστηκαν τα καθαρά κέρδη το 2021

Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 131% σε € 2,2 εκατ. από € 953 χιλ., το 2020. Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 28% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Profile: Υπερδιπλασιάστηκαν τα καθαρά κέρδη το 2021

H Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το 2021, στα οποία εμφανίζεται ισχυρή ανάπτυξη, σημαντική αύξηση πωλήσεων και υπερδιπλασιασμός της κερδοφορίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Την τελευταία πενταετία η Profile έχει διπλασιάσει τον κύκλο εργασιών της, έχοντας υλοποιήσει σημαντικές επενδύσεις και εξαγορές, συνέπεια της απρόσκοπτης υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 20,1 εκατ. έναντι € 15,0 εκατ. το 2020, αυξημένος κατά 34% ως αποτέλεσμα των νέων έργων, αλλά και της σταθερής προτίμησης των υφιστάμενων πελατών στις λύσεις που αναπτύσσει η εταιρεία. Στην αύξηση των μεγεθών συνέβαλε και η επιτυχημένη εξαγορά της Centevo, κορυφαίας εταιρείας λογισμικού για Asset/Fund Management στη Σκανδιναβία, τα προϊόντα της οποίας έχουν ήδη ενσωματωθεί στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου και διατίθενται διεθνώς.

Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 28% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ανερχόμενα σε € 5,5 εκατ. έναντι € 4,3 εκατ. το 2020 με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στα ικανοποιητικά επίπεδα του 27,3%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 2,8 εκατ. έναντι € 1,31 εκατ. το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 113%. Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 131% σε € 2,2 εκατ. από € 953 χιλ., το 2020.

Σημειώνεται ότι τα αναμορφωμένα EBITDA του ομίλου χωρίς την επίπτωση έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων, (όπως για παράδειγμα η λογιστική απεικόνιση των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών στα στελέχη του ομίλου), ανήλθαν σε € 5,7 εκατ. το 2021 από € 4,9 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Τα αναμορφωμένα κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανέρχονται σε € 2,9 εκατ. από € 1,8 εκατ. χωρίς την επιβάρυνση από αποσβέσεις προερχόμενες από την λογιστική υπεραξία αύλων στοιχείων ενεργητικού των εταιρειών Login και Centevo, κατά την ημέρα της εξαγοράς τους.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 9,17 εκατ. ενώ τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε € 1,1 εκατ.

Ο Όμιλος διατηρεί την οικονομική ευρωστία του, με τον δείκτη δανεισμού/ίδια κεφάλαια στο 27,8% και τον δείκτη γενικής ρευστότητας στο 2,0x ως συνέπεια της αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης.

Σε λειτουργικό επίπεδο, τo 2021 ο ‘Όμιλος της Profile παρουσίασε δυναμική πορεία με ενέργειες που συνέβαλαν θετικά στην επίτευξη των αποτελεσμάτων. Η παρουσίαση νέων λύσεων για τον τραπεζικό τομέα οδήγησαν σε νέες συμφωνίες ύψους €13 εκατ. με 23 οργανισμούς σε 11 χώρες, αλλά και σε νέες διεθνείς διακρίσεις στο πλαίσιο κλαδικών αναλύσεων από ειδικευμένες εταιρίες, όπως η Gartner, Celent και Forester

Επιπλέον, το 2021 εξαγοράστηκε η σκανδιναβική Centevo δίνοντας στον Όμιλο Profile πρόσβαση σε νέες γεωγραφικές περιοχές και σε πρόσθετη τεχνογνωσία. Επίσης, παρουσιάστηκε η λύση Finuevo, η πλατφόρμα mobile-first digital banking in-a-box , το Acumen.plus, η νέα αυτοματοποιημένη πλατφόρμα διαχείρισης διαθεσίμων, ενώ εμπλουτίστηκε σημαντικά το Axia Custody. Επιπρόσθετα, η λύση του ομίλου για διαχείριση κινδύνων RiskAvert επιλέχθηκε από την Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, ενώ η Optima Bank αξιοποίησε την ολοκληρωμένη λύση «omni channel» Digital Banking. Σε ότι αφορά τα έργα του δημόσιου τομέα, ο όμιλος ολοκλήρωσε επιτυχώς το ηλεκτρονικό πινάκιο για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ειδικής αναφοράς χρήζει και η Profile Technologies, που μεγαλώνει συνεχώς αξιοποιώντας τις επενδύσεις σε προσωπικό και υποδομές. Η συγκεκριμένη θυγατρική παρουσιάζει ήδη νέες λύσεις και εφαρμογές όπως το «finuevo suite, core and digital», μια end-to-end τραπεζική πλατφόρμα, με πρωτοποριακή λειτουργικότητα για τραπεζικούς χρήστες και τους πελάτες τους.

Η ισχυρή και υγιής οικονομική θέση του Ομίλου Profile επιτρέπει την απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη σε ξένες αγορές, συνδυαστικά με την επέκταση της παρουσίας του στα σύνθετα και μεγάλης κλίμακας έργα του ελληνικού δημοσίου, αποτελώντας συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στην αβεβαιότητα της διεθνούς συγκυρίας. Η Διοίκηση του ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εκτιμά ότι εφόσον δεν επιβαρυνθεί περαιτέρω η γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση θα επιτευχθεί ικανοποιητικός ρυθμός ανάπτυξης, συγκρίσιμος με αυτόν του περασμένου έτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v