Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΛΘ: Στις 21/4 η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 28 Απριλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΟΛΘ: Στις 21/4 η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει ο ΟΛΘ  στις 21 Απριλίου 2022, ημέρα Μεγάλη Πέμπτη και ώρα 11:00, στην έδρα της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, εντός του Λιμένα, Προβλήτα Ι, η οποία, για προληπτικούς λόγους αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα λάβει χώρα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την 22η εταιρική χρήση (01/01/2021-31/12/2021), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Διάθεση των Ετήσιων Κερδών εταιρικής χρήσης 2021 και έγκριση της διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.

3. Ενημέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017.

4. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 και της απαλλαγής των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ. γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

5. Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

6. Έγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2021.

7. Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2022.

8. Υποβολή προς συζήτηση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018. 

9. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2022 και έγκριση της αμοιβής της.

10. Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

11. Τροποποίηση της άδειας που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v