Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ

Η θητεία του ΔΣ είναι τετραετής, ήτοι από 09.06.2022 έως 09.06.2026.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΠΑΠ που έλαβε χώρα νωρίτερα σήμερα, 09/06/2022, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τέσσερα μέλη του Δ.Σ. ως Ανεξάρτητα, αφού διαπίστωσε ότι πληρούν όλοι τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Αμέσως μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, ως ακολούθως:

1. Kamil Ziegler, Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικός Πρόεδρος),

2. Jan Karas, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

3. Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

4. Pavel Mucha, CFO - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

5. Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

6. Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

7. Igor Rusek, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

8. Nicole Conrad-Forker, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

9. Cherrie Mae Chiomento-Ferreria, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

10. Θεόδωρος Πανάγος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

11. Γεώργιος Μάντακας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία του ΔΣ είναι τετραετής, ήτοι από 09.06.2022 έως 09.06.2026, δυνάμενη να παραταθεί αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 09/06/2022 απόφασή του, όρισε τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου η οποία συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως ακολούθως:

Επιτροπή Ελέγχου

Cherrie Chiomento, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος

Nicole Conrad-Forker, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος

Γεώργιος Μάντακας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 09.06.2026 και, αν συντρέχει περίπτωση, μπορεί να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v