Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ ΚΡΙ: Στις 5 Ιουλίου η ΓΣ για διανομή μερίσματος και αγορές ιδίων μετοχών

Τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ.

ΚΡΙ ΚΡΙ: Στις 5 Ιουλίου η ΓΣ για διανομή μερίσματος και αγορές ιδίων μετοχών

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΡΙ ΚΡΙ στις 5 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. (GMT +03:00) στην έδρα της Εταιρείας, στο 3ο χλμ. Σερρών –Δράμας, 62125, Σέρρες.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2021, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.

3. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθ. 44 του Ν. 4449/2017.

4. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021.

5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2021 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις 2 του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2022.

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθ. 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018.

8. Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

9. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

10. Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ’ άρθ. 114 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους του προγράμματος, κατ’ άρθ. 114 Ν. 4548/2018.

11. Λοιπά Θέματα- Ανακοινώσεις. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v