Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Phoenix Vega Mezz: Στις 13/7 η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου €0,0144/μετοχή

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €18.005.288,10, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από Ευρώ 0,05 σε ευρώ 0,0356 ανά μετοχή.

Phoenix Vega Mezz: Στις 13/7 η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου €0,0144/μετοχή

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας PHOENIX VEGA MEZZ PLC  θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022 και ώρα 4.00 μ.μ., στο  γραφείο της Εταιρείας, Βασιλίσσης Φρειδερίκης 33, Palais D'Ivoire House, 2ος όροφος, 1066 Λευκωσία, Κύπρος.

Οι μέτοχοι θα συμμετέχουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 13 Ιουλίου 2022, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση με τον ίδιο τρόπο, δηλ. από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 4.00 μ.μ..

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα κατωτέρω.

Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού εγγράφου της Εταιρείας.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

2. Επανεκλογή /Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία.

3. Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Διορισμός της εταιρείας Baker Tilly Cyprus ως ελεγκτών της Εταιρείας μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση,

5. Καθορισμός της αμοιβής των ελεγκτών

6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €18.005.288,10 (δέκα οκτώ εκατομμύρια πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα οκτώ Ευρώ και δέκα Σεντ), με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από Ευρώ 0,05 σε Ευρώ 0,0356 ανά μετοχή. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v