Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας- Λάππας: Αναβλήθηκε η ΓΣ μετά από αίτημα του Λ. Σπεντζάρη

Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η Δευτέρα, 18.07.2022 και ώρα 13:00 μ.μ.

Κλουκίνας- Λάππας: Αναβλήθηκε η ΓΣ μετά από αίτημα του Λ. Σπεντζάρη

Η εταιρεία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ» γνωστοποιεί ότι σήμερα 07.07.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με φυσική παρουσία στα γραφεία της, που βρίσκονται στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου Αττικής, επί της οδού Ομήρου 2 και Τεώ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 15.06.2022 οικεία Πρόσκληση.

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως αντιπροσωπευόμενοι, δεκατέσσερις (14) μέτοχοι που εκπροσωπούν 30.506.686 κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 40.219.218 κοινών ονομαστικών μετοχών (και αντίστοιχων 40.219.218 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 75,85 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ανεβλήθη σύμφωνα με το αρ. 141 παρ. 5 ν. 4548/2018, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Μέτοχος κ. Λουκάς Σπεντζάρης, παριστάμενος στην Τακτική Γενική Συνέλευση διά αντιπροσώπων, με 10.988.801 μετοχές της Εταιρείας και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 27,32% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι με ποσοστό που υπερβαίνει το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν του ανωτέρω αιτήματος, ορίστηκε η Δευτέρα, 18.07.2022 και ώρα 13:00 μ.μ., η οποία θα διεξαχθεί με τον ίδιο τρόπο (δηλ. αυτοπρόσωπη φυσική παρουσία), στον ίδιο τόπο (ανωτέρω έδρα της Εταιρείας) και με τα ίδια θέματα (μη συζητηθέντα) της ημερήσιας διάταξης, ως όλα τα παραπάνω καθορίζονται στην από 15.06.2022 Πρόσκληση.

Η μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης της 7ης Ιουλίου 2022 και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων σε αυτήν).

Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως της 18ης Ιουλίου 2022 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.», κατά την Ημερομηνία Καταγραφής της αναβληθείσας σημερινής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 2η Ιουλίου 2022, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία της αρχικής συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως (σήμερα, 07.07.2022).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v