Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica Bank: Ολοκληρώθηκε η έκδοση των warrants υπέρ Δημοσίου

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων με τιμή εξαγοράς 0,08406 ευρώ και να καταβάλλουν το σχετικό τίμημα κατά το χρονικό διάστημα από 25-08-2022 έως και την 08-09-2022.

Attica Bank: Ολοκληρώθηκε η έκδοση των warrants υπέρ Δημοσίου

H Attica Bank σε συνέχεια των από 19-07-2022 και 29-07-2022 ανακοινώσεών της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC»), στις 10-08-2022 ολοκληρώθηκε η έκδοση 271.448.946 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε λογιστική μορφή και η παράδοση αυτών κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο με πίστωση αυτών στον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο σύστημα του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

Οπως αναφέρει η τράπεζα, οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ. της 05-07-2022 με τιμή εξαγοράς 0,08406 ευρώ και να καταβάλλουν το σχετικό τίμημα κατά το χρονικό διάστημα από 25-08-2022 έως και την 08-09-2022.

Εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, οι υφιστάμενοι μέτοχοι και τρίτοι έχουν το δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση αδιάθετων τίτλων στην τιμή εξαγοράς.

Η Τράπεζα θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση με λεπτομέρειες επί της ανωτέρω διαδικασίας και την εξέλιξη της υλοποίησης των πράξεων κεφαλαιακής ενίσχυσης της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v