Epsilon Net: Αλμα σε τζίρο και EBITDA το πρώτο εξάμηνο

Στα 8,6 εκατ. τα καθαρά κέρδη του εισηγμένου ομίλου, με άνοδο 72,68%. Διατηρείται σε υψηλά επίπεδα η ρευστότητα. Πώς βλέπει η διοίκηση τις προοπτικές για φέτος. Τι δηλώνει ο πρόεδρος και CEO Ιωάννης Μίχος.

Epsilon Net: Αλμα σε τζίρο και EBITDA το πρώτο εξάμηνο

Ο Όμιλος Εταιρειών EPSILON NET, υλοποιώντας με συνέπεια και συνέχεια τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό, σημείωσε και το 1ο εξάμηνο του 2022, ισχυρή αύξηση στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του, αποδεικνύοντάς την ηγετική του θέση στον τομέα του Business Software στην ελληνική αγορά.

Οπως αναφέρει ο όμιλος σε σχετική ανακοίνωση, τα οικονομικά αποτελέσματα, παρά τις ιδιαίτερες διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες επιβεβαιώνουν και στην τρέχουσα περίοδο τις στρατηγικές επιλογές του Ομίλου για:

  • επικέντρωση στη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων
  • συνεχή εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων με στόχο την παροχή «all in one solution» για κάθε τομέα δραστηριότητας
  • υψηλά ποσοστά οργανικής ανάπτυξης που στηρίζονται στα επαναλαμβανόμενα έσοδα και στην αξιοποίηση του υφιστάμενου πελατολογίου
  • δυναμικό σχέδιο στοχευμένων εξαγορών, για την περαιτέρω ενίσχυση της πελατειακής βάσης & τη διείσδυση σε κάθετες αγορές

Τα υψηλά ποσοστά ανόδου των οικονομικών μεγεθών είναι αποτέλεσμα τόσο της δυναμικής οργανικής ανάπτυξης της εταιρείας (αύξηση +34%) όσο και της συμβολής των στοχευμένων εξαγορών που υλοποίησε ο Όμιλος το 2020-2021 και συνεχίζει με συνέπεια το 2022.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις σημαντικές εξαγορές, η ρευστότητα της εταιρείας διατηρείται σε υψηλό επίπεδο (Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 23,8 εκατ. ευρώ, αρνητικός καθαρός δανεισμός 2,1 εκατ. ευρώ, ενώ επισημαίνεται ότι στα ανωτέρω Ταμειακά Διαθέσιμα δεν συμπεριλαμβάνεται ποσό 1,9 εκατ. ευρώ που έχει επενδυθεί σε τίτλους σταθερής απόδοσης), διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη εκτέλεση των επόμενων στρατηγικών κινήσεων επέκτασης ενώ το συγκεκριμένο εξάμηνο οι καθαρές Ταμειακές Ροές από λειτουργικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε 7,7 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 ενισχύθηκαν περαιτέρω τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και ανήλθαν σε 49,7 εκατ. ευρώ.

Στρατηγική - προοπτικές 

Η σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου στο 1ο Εξάμηνο (παρά τις ιδιαίτερες & απαιτητικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην παγκόσμια & ελληνική οικονομία), επιβεβαιώνει την εκτίμηση της διοίκησης για αύξηση κατά +50% των ετήσιων εσόδων του Ομίλου για το 2022 έναντι του 2021 και επίτευξη περιθωρίου EBITDA σε ετήσια βάση, υψηλότερο του 30%.

Μετά και τις πρόσφατες εξαγορές, ο αριθμός των ενεργών πελατών του Ομίλου είναι πλέον πάνω από 125.000, ενώ η εφαρμογή του επιτυχημένου μοντέλου ενσωμάτωσης των νέων θυγατρικών και η λειτουργική ενοποίηση των επιχειρησιακών μονάδων συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη οικονομιών κλίμακος και τη βελτίωση του καθαρού λειτουργικού περιθωρίου.

Η διοίκηση του Ομίλου με κεντρικό στόχο τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση ενός τεχνολογικού οικοσυστήματος προστιθέμενης αξίας και την παροχή «all in one solution» στους πελάτες της, υλοποιεί με συνέπεια την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων & υπηρεσιών, αξιοποιώντας παράλληλα τη συνεχή διεύρυνση του πελατολογίου, με τελικό στόχο τη σταδιακή αύξηση του «τελικού εσόδου ανά πελάτη».

Σημαντική επίδραση στα μελλοντικά αποτελέσματα του Ομίλου αναμένονται από:

1) την υλοποίηση του προγράμματος στοχευμένων εξαγορών, η οποία συνεχίζεται απρόσκοπτα και στο 2ο Εξάμηνο του 2022

2) την είσοδο στην αγορά νέων προϊόντων & υπηρεσιών του Ομίλου που θα επιταχύνουν την αύξησή του ανά πελάτη ετήσιου εσόδου

3) τις ολοκληρωμένες, ενσωματωμένες στις εφαρμογές μισθοδοσίας λύσεις, για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για την «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

4) την αξιοποίηση των προγραμμάτων ενίσχυσης της ψηφιακής αναβάθμισης του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ για τον ιδιωτικό τομέα (που είναι ήδη σε εξέλιξη ) και του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 (που αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος του 2022)

Με βάση την συνεπή εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου για το 2022, η διοίκηση του Ομίλου, εκτιμά ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της πελατειακής βάσης, τα αυξημένα οικονομικά αποτελέσματα και η υψηλή ρευστότητα θα επιταχύνουν την δυναμική του Ομίλου και θα αποτελέσουν τους κινητήριους μοχλούς για την έναρξη ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Ο κ. Ιωάννης Μίχος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της EPSILON NET, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το 2022 αποτελεί για τον Όμιλο της Epsilon Net χρονιά επιβεβαίωσης της ηγετικής μας θέσης στον τομέα του Business Software στην Ελλάδα και επιβράβευσης της στρατηγικής μας. Βασιζόμενοι στους ανθρώπους μας, επενδύοντας στη συνεχή βελτίωση της εργασιακής μας κουλτούρας κάτι που το αποδεικνύει και η πρόσφατη σημαντική μας διάκριση μέσα στις 10 καλύτερες εταιρίες στην Ευρώπη σε σχέση με το εργασιακό μας περιβάλλον, με επιμονή στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας προς τους πελάτες μας μέσα από τη στρατηγική «all in one solution», εξελίσσουμε καθημερινά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, συμβάλλοντας ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων πελατών μας. Παράλληλα, η σημαντική αύξηση της πελατειακής μας βάσης, αποτελεί την αφετηρία για την επίτευξη υψηλού βαθμού ετήσιων επαναλαμβανόμενων εσόδων, αυξανόμενων θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών, οι οποίες είναι και η πραγματική βάση για τη συνεχή αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου μας». 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v