Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ideal: Από 5/12 με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές

To μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των 16.053.968,40 Ευρώ, διαιρούμενο σε 40.134.921 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 Ευρώ εκάστη.

Ideal: Από 5/12 με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές

Η εταιρεία IDEAL HOLDINGS A.E. ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14ης Νοεμβρίου 2022 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 4.816.190,52Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού 4.816.190,52 Ευρώ με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,40 Ευρώ σε 0,52 Ευρώ και την ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 4.816.190,52 Ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,52 Ευρώ σε 0,40 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,12 Ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 16.053.968,40 Ευρώ, διαιρούμενο σε 40.134.921 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 Ευρώ εκάστη.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την αριθ. 2799855ΑΠ/23-11-2022 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.

H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 01/12/2022 ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας και την αναλογική επιστροφή με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,12 Ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 05/12/2022 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,40 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,12 Ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 06/12/2022.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 12/12/2022.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v