Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δομική Κρήτης: Αύξηση τζίρου 8% στο εννεάμηνο

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) της εισηγμένης διαμορφώθηκαν σε 1.581 χιλ. ευρώ κέρδη, έναντι κερδών 1.329 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021, καταγράφοντας άνοδο αύξηση 18,9%.

Δομική Κρήτης: Αύξηση τζίρου 8% στο εννεάμηνο

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., σε συνέχεια της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2707/09.11.2022 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το γ’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης 2022 ,την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της καθώς και κάθε σημαντική πληροφορία ιδίως σε σχέση με την ενεργειακή κρίση, των συγκρούσεων στην Ουκρανία και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει.

Ειδικότερα:

ΟΜΙΛΟΣ

Οι πωλήσεις είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και οφείλεται στη βελτίωση του ρυθμού εκτέλεσης των έργων του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα ανήλθαν σε 8.048 χιλ. ευρώ έναντι 7.449 χιλ. ευρώ (αύξηση 8%) της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1.581 χιλ. ευρώ κέρδη, έναντι κερδών 1.329 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021 (αύξηση 18,9%).

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ήταν κερδοφόρα στο ενιάμηνο του 2022 κατά ποσό 1.454 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ποσού 1.205 χιλ. (αύξηση 20,7%) ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν κερδοφόρα στο ενιάμηνο του 2022 κατά ποσό 1.243 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ποσού 1.378 χιλ. ευρώ (μείωση 9,8%) της αντίστοιχης περιόδου του 2021.

Τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα λόγω της βελτίωσης των αποτελεσμάτων του Ομίλου κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2022.

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις εμφανίζονται ελαφρά μειωμένες. Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 18 χιλ. ευρώ (σε σχέση με την 30/09/2021).

Το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου ανήλθε το πρώτο ενιάμηνο του 2022 σε 3.247 χιλ. ευρώ θετικό έναντι 2.437 χιλ. ευρώ θετικό την 31/12/2021.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι πωλήσεις είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα ανήλθαν σε 8.019 χιλ. ευρώ έναντι 7.419 χιλ. ευρώ (αύξηση 8,1%).

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1.293 607 χιλ. ευρώ κέρδη, έναντι 1.293 χιλ. ευρώ κέρδη της αντίστοιχης περιόδου του 2021.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ήταν κερδοφόρα στο ενιάμηνο του 2022 κατά ποσό 1.505 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ποσού 1.192 χιλ. (αύξηση 26,3%) ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν κερδοφόρα στο ενιάμηνο του 2022 κατά ποσό 1.300 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ποσού 1.187 χιλ. ευρώ (αύξηση 9,5%) της αντίστοιχης περιόδου του 2021.

Τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα λόγω της βελτίωσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας κατά το πρώτο ενιάμηνο του 2022.

Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας μειώθηκαν κατά 12 χιλ. ευρώ περίπου (σε σχέση με την 30/09/2021).

Το κεφάλαιο κίνησης διαμορφώθηκε σε 3.163 χιλ. ευρώ θετικό έναντι 2.313 χιλ. ευρώ θετικό την 31/12/2021.

Οπως αναφέρει η εταιρία, το οικονομικό περιβάλλον παραμένει ασταθές λόγω των συνεχών αυξήσεων των τιμών των πρώτων υλών και της σημαντικής αύξησης του κόστους ενέργειας, τα οποία έχουν άμεση επίδραση στα σημαντικά κόστη της εταιρείας λόγω των αναγκών της παραγωγικής της δραστηριότητας.

Αναφορικά με την πορεία των αποτελεσμάτων της εταιρείας στο επόμενο διάστημα της τρέχουσας χρήσης η Διοίκηση εκτιμά, βασιζόμενη στην ως τώρα εξέλιξη των εργασιών της, ότι θα συνεχίσει την θετική πορεία.

Στην παρούσα φάση δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλής πρόβλεψη αύξησης του κόστους όμως δεν εκτιμάται να επηρεάσουν σημαντικά τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της εταιρείας.

Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί τις εξελίξεις και αξιολογεί όλες τις παραμέτρους προκειμένου να εξασφαλίσει την ομαλή πορεία της Εταιρείας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v