Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ζημιές και αρνητικά ίδια κεφάλαια για την ΚΡΕΚΑ

Το τρίτο τρίμηνο δεν υπήρξε κάποια νέα εξέλιξη σχετικά με το αίτημα της εταιρίας στην doValue Hellas, διαχειρίστρια των τραπεζικών οφειλών της εταιρείας, για τη ρύθμιση των τραπεζικών της οφειλών.

Ζημιές και αρνητικά ίδια κεφάλαια για την ΚΡΕΚΑ

Η ΚΡΕΚΑ A.E., σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2707/09.11.2022, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις εισηγμένες εταιρίες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πορεία των εργασιών της ως ακολούθως:

Βασικά οικονομικά μεγέθη :

οσά σε χιλ.ευρώ)

Ενιάμηνο 2022

Ενιάμηνο 2021

% μεταβολή

Γ' Τρίμηνο 2022

Γ' Τρίμηνο 2021

% μεταβολή

Κύκλος εργασιών

17.460

16.496

5,8%

6.038

5.589

8,0%

(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

(1.005)

(325)

208,9%

(486)

(88)

454,4%

(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

(1.454)

(795)

82,8%

(626)

(233)

169,1%

(Ζημίες)  προ φόρων

(2.794)

(1.992)

40,3%

(1.096)

(630)

73,9%

Όπως προκύπτει από την παράθεση των βασικών οικονομικών μεγεθών του εννεαμήνου  η εταιρία εμφανίζει αύξηση κύκλου εργασιών 5,8% και αύξηση ζημιών προ φόρων στο εννεάμηνο. Το τρίτο τρίμηνο είναι ζημιογόνο παρά την αύξηση κύκλου εργασιών.

Οι τραπεζικές υποχρεώσεις της εταιρίας στις 30/9/2022 ανήλθαν σε 31,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 38,6 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας ήταν αρνητικά κατά 25,98 εκατ. ευρώ.

Κατά το τρίτο τρίμηνο δεν υπήρξε κάποια νέα εξέλιξη σχετικά με το αίτημα της εταιρίας στην “doValue Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις”  (διαχειρίστρια των τραπεζικών οφειλών της εταιρείας) για τη ρύθμιση των τραπεζικών της οφειλών.

Το τελευταίο τρίμηνο του έτους αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά από την αύξηση του ενεργειακού κόστους και του πληθωρισμού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v