Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δάιος: Ανοδικά κινήθηκαν έσοδα και κέρδη στο 9μηνο

Η αύξηση των εργασιών οφείλεται και στους δύο κλάδους δραστηριοποίησης, των πλαστικών και του τουρισμού. Πώς διαμορφώνεται η εικόνα.

Δάιος: Ανοδικά κινήθηκαν έσοδα και κέρδη στο 9μηνο

Ο κύκλος εργασιών της περιόδου 01/01/2022 - 30/09/2022 για τη Δάιος Πλαστικά ανήλθε σε 45.281.353,66 ευρώ εκ των οποίων 21.742.682,67 ευρώ αφορούν τη δραστηριότητα στο γ’ τρίμηνο, έναντι 33.302.062,29 ευρώ και 18.625.783,79 ευρώ αντίστοιχα για την προηγούμενη χρήση.

Η αύξηση των εργασιών του Ομίλου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οφείλεται και στους δύο κλάδους δραστηριοποίησης, αυτούς των πλαστικών και του τουρισμού.

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο αυξήθηκαν κατά 45,5%, ωστόσο η αύξηση αυτή σε επίπεδο εννιαμήνου είναι μη συγκρίσιμη με την αντίστοιχη περσινή, καθώς αφενός μεν το ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης για το 2021 είχε αναστείλει τη λειτουργία του λόγω της πανδημίας COVID-19 και επαναλειτούργησε την 30/06/2021, ενώ το 2022 λειτουργεί από την αρχή του χρόνου, αφετέρου δε το resort στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ξεκίνησε τη λειτουργία του για την περσινή σεζόν την 14/05/2021, ενώ φέτος την 08/04/2022. Ωστόσο, μεγέθυνση των εργασιών του ξενοδοχειακού κλάδου επιτεύχθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, σε ποσοστό 17,91% έναντι του, συγκρίσιμου πλέον, αντίστοιχου τριμήνου του 2021.

Παράλληλα, η αύξηση κατά 13,07% του κύκλου εργασιών του κλάδου των πλαστικών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των τιμών των α’ υλών και στη μετακύλιση μέρους αυτής στις τιμές πώλησης των προϊόντων της Εταιρίας και σε μικρότερο βαθμό στη μεγέθυνση του όγκου πωλήσεων. Συνέπεια των ανωτέρω εξελίξεων, οι ενοποιημένες πωλήσεις κατά το τρίτο τρίμηνο παρουσιάζουν διψήφια άνοδο κατά 16,73%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 10.626.805,79 ευρώ και 8.946.257,47 ευρώ για το εννιάμηνο και το γ’ τρίμηνο του 2022 αντίστοιχα, έναντι 8.783.860,40 ευρώ και 8.975.483,05 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 13.787.079,25 ευρώ την περίοδο 01/01-30/09/2022 και σε 10.135.499,32 ευρώ το γ’ τρίμηνο 2022 έναντι 11.911.199,49 ευρώ και 10.122.632,88 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους του 2021.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 9.200.196,09 ευρώ για το εννιάμηνο και 8.437.371,89 ευρώ για το γ’ τρίμηνο 2022, έναντι 6.869.255,34 ευρώ και 8.290.937,84 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης.

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου συρρικνώθηκε κατά περίπου 4,8 εκ. (ή σε ποσοστό 6 % περίπου) έναντι του τέλους 2021, ποσό που «χρηματοδότησε» το κερδοφόρο αποτέλεσμα του εννιαμήνου. Σημαντική υπήρξε η βελτίωση των Ιδίων Κεφαλαίων, καθώς αυτά ενισχύθηκαν κατά 29,71% εντός του έτους, στα 37,9 εκ. ευρώ.

Η Εταιρεία

Σε επίπεδο Εταιρείας, η παραγωγική μονάδα στην υπό εξέταση περίοδο του εννιαμήνου, σημείωσε σημαντική αύξηση των πωλήσεων κατά 24,79% (19.118.395,78 ευρώ έναντι 15.320.966,64 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο) και 13,07% κατά το γ’ τρίμηνο (5.096.942,86 ευρώ έναντι 4.507.935,68 ευρώ το γ’ τρίμηνο 2021). Σε  επίπεδο ζήτησης και στην εν γένει δραστηριότητα του παραγωγικού τομέα δεν υφίστανται επιπτώσεις από την πανδημία και τις πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία.

Αντίθετα, η ενεργειακή κρίση προκαλεί προβλήματα στον κλάδο των πλαστικών, όπως συνεχείς ελλείψεις σε πρώτες ύλες (παγκόσμιο φαινόμενο) και, κατ’ επέκταση, αυξήσεις των τιμών τους με διόγκωση του μεταφορικού και ενεργειακού κόστους.

Όσον αφορά την ξενοδοχειακή μονάδα στη Θεσσαλονίκη, κατά το εννιάμηνο του 2022, η λειτουργία της δεν επηρεάστηκε από την πορεία της πανδημίας της COVID-19 , σε αντίθεση με το πρώτο μισό του 2021. Κατά το γ’ τρίμηνο του 2022 (η μόνη συγκρίσιμη περίοδος) η ξενοδοχειακή μονάδα σημείωσε αύξηση εργασιών κατά 42,67% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (836.240,88 ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2022 έναντι 586.143,70 ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2021).

Τα υγειονομικά μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και την ασφάλεια των εργαζομένων και επισκεπτών, ιδίως στον ξενοδοχειακό κλάδο, αποδείχτηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά, καθώς δεν έχουν δημιουργηθεί έως τώρα προβλήματα κατά τη λειτουργία των δύο ξενοδοχείων.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v