Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ideal: Στο 8,22% το ποσοστό που ελέγχει ο Κ. Τσουβελεκάκης

Ο κ. Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης ελέγχει έμμεσα 3.943.000 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Ideal: Στο 8,22% το ποσοστό που ελέγχει ο Κ. Τσουβελεκάκης

Η IDEAL HOLDINGS A.E. ανακοινώνει ότι συνεπεία της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση 7.869.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας στις 29.09.2023, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων υπέρ των απώτερων/απώτατων μετόχων της εξαγορασθείσας εταιρείας «KT Golden Retail Venture LTD», η οποία συμμετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της ελληνικής εταιρείας «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και κατόπιν της ανακοίνωσης της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.3556/2007 στις 26.09.2023, αναφορικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, η Εταιρεία έλαβε τις κάτωθι γνωστοποιήσεις:

1. Η εταιρεία «Y-HOLDINGS LIMITED» για λογαριασμό της ιδίας και της ελεγχόμενης από αυτήν εταιρείας «Υ-CAPITAL HOLDINGS LIMITED» ενημέρωσαν την Εταιρεία στις 02.10.2023, ότι:

α) η εταιρεία «Υ-CAPITAL HOLDINGS LIMITED», δια της συμμετοχής της στην ως άνω αναφερόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατέχει πλέον άμεσα 3.868.000 δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία, ήτοι ποσοστό 8,06% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και ότι,

β) η εταιρεία «Υ-CAPITAL HOLDINGS LIMITED» ελέγχεται άμεσα από την εταιρεία «Y-HOLDINGS LIMITED», η οποία ελέγχει πλέον έμμεσα 3.868.000 δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία ήτοι ποσοστό 8,06%.

2. Ο κ. Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης στις 02.10.2023 γνώρισε στην Εταιρεία ότι ο ίδιος και η κα Σοφία Βαχάρη-Τσουβελεκάκη ελέγχουν:

α) την εταιρεία «SOREAL A.E.» η οποία κατέχει άμεσα 75.000 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας και β) την εταιρεία «Y-HOLDINGS LIMITED» η οποία ελέγχει την εταιρεία «Υ-CAPITAL HOLDINGS LIMITED» η οποία κατέχει άμεσα 3.868.000 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Δυνάμει σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης ελέγχει έμμεσα 3.943.000 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας ήτοι ποσοστό 8,22% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v