Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Orilina Properties: Στις 3 Ιουνίου η ΓΣ για κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού

Κεφαλαιοποίηση του Ειδικού Αποθεματικού με την έκδοση 15.689.655 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής €0,87, και τη δωρεάν διανομή στους μετόχους, σε αναλογία μία νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 8.8095270419 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές.

Orilina Properties: Στις 3 Ιουνίου η ΓΣ για κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την επωνυμία: «ORILINA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.», κατόπιν της αποφάσεως του που ελήφθη, κατά την συνεδρίασή του της 13ης Μαΐου 2024, σύμφωνα με το N. 4548/2018 και το καταστατικό, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 3η Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00 μμ, στο γραφειακό συγκρότημα ιδιοκτησίας της Εταιρείας στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Ερμού 25. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Κεφαλαιοποίηση του Ειδικού Αποθεματικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4548/2018, κατά 13.649.999,85 Ευρώ, με την έκδοση 15.689.655 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,87 Ευρώ, και τη δωρεάν διανομή στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 1 (μία) νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 8.8095270419 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές.

2) Τροποποίηση των άρθρων 5 και 18Α του καταστατικού της εταιρείας, διαγραφής του άρθρου 18Β και αναρίθμησης των άρθρων 18Γ και 18Δ σε 18Β και 18Γ αντίστοιχα.

3) Θέσπιση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων μετοχών της Εταιρείας, καθορίζοντας τους βασικούς όρους και τις προϋποθέσεις των αποκτήσεων αυτών, και ιδίως (α) τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατό να αποκτηθούν, (β) τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση και, (γ) τα ανώτατα και κατώτατα όρια της αξίας απόκτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας, το ΔΣ, με την παρούσα πρόσκληση, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 10η Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00 μ.μ., στον ίδιο, ως άνω, τόπο, ήτοι στο Ισόγειο του Κτιριακού συγκροτήματος, ιδιοκτησίας της εταιρείας, επί της οδού Ερμού 25, στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα αλλά και με φυσική παρουσία των μετόχων (ή των αντιπροσώπων τους), οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους, είτε από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε από απόσταση δι’ αλληλογραφίας, ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από την συνέλευση (επιστολική ψήφος), είτε με φυσική παρουσία των μετόχων, στον τόπο διεξαγωγής της, αυτοπροσώπως, ή δι’ αντιπροσώπου.

Ανακοίνωση συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Η  «ORILINA PROPERTIES REIC» (εφεξής η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται, κατά την 13.05.2024, ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα, στις 3 Ιουνίου 2024, ανέρχονται σε:

Εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (138.218.440) ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Πλην των ως άνω κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, δεν υφίσταται άλλη κατηγορία μετοχών ή λοιπών τίτλων της Εταιρείας με δικαιώματα ψήφου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v