Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αττικά Πολυκαταστήματα: Πώς έφτασε σε κερδοφορία 10 εκατ. ευρώ

Ενίσχυση πωλήσεων και περιθωρίου κέρδους εμφάνισε η εταιρεία την περασμένη χρονιά, κατά το τέλος της οποίας ολοκληρώθηκε το σύνθετο deal πώλησης πλειοψηφικού ποσοστού στην Ideal Holdings.

Αττικά Πολυκαταστήματα: Πώς έφτασε σε κερδοφορία 10 εκατ. ευρώ

Αύξηση μεγεθών σε όλες τις γραμμές εμφάνισε η Αττικά Πολυκαταστήματα το 2023, ολοκληρώνοντας μια χρήση μακριά από τη σκιά της πανδημίας και ευνοημένη από το τουριστικό ρεύμα. Υπενθυμίζεται πως μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς η Αττικά Πολυκαταστήματα ενοποιείται από το γ’ τρίμηνο του 2023 στα μεγέθη της Ideal Holdings.

Σύμφωνα με το δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών το 2023 διαμορφώθηκε στα 213,09 εκατ. ευρώ έναντι 190,62 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2022, αυξημένος κατά 11,79%. Τα μικτά κέρδη της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά 18,5% λόγω της σημαντικής αύξησης του κύκλου εργασιών και της βελτίωσης του περιθωρίου μικτού κέρδους.

Αναλυτικότερα, το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 36,64% από 34,55% το 2022, το περιθώριο λειτουργικού κέρδους στο 18,37% από 17,44% και το περιθώριο καθαρού κέρδους στο 4,67% από 3,99%. Το σύνολο των δαπανών διαμορφώθηκε στο 21,81 % επί του κύκλου εργασιών από 20,31% το 2022

Εξαιτίας της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16, το 2023 η εταιρεία  αναγνώρισε 10,5 εκατ. ευρώ αποσβέσεις και 7,4 εκατ. ευρώ χρηματοοικονομικά έξοδα, κίνηση που είχε ως αποτέλεσμα να βελτιωθούν τα Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 15,27 εκατ. ευρώ και να μειωθούν τα προ φόρων αποτελέσματα κατά 2,69 εκατ. ευρώ.

Ως εκ τούτου τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 14,030 εκατ. ευρώ από 9,871 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ τα κέρδη μετά φόρων στα 9,958 εκατ. ευρώ από 7,609 εκατ. ευρώ το 2022. 

Πέραν των αποτελεσμάτων η εταιρεία στο πλαίσιο ανάπτυξης της λιανικής της παρουσίας έχει ολοκληρώσει επενδύσεις αναμόρφωσης και επέκτασης των εμπορεύσιμων χώρων στον πρώτο της πολυκατάστημα στο City Link, στο οποίο μάλιστα επέκτεινε μονομερώς τη μισθωτική σύμβαση με την Picar (η οποία με τη σειρά της ως αντισυμβαλλόμενος οφείλει να λύσει το καθεστώς λειτουργίας ολόκληρου του ακινήτου με τον ιδιοκτήτη, ήτοι το Μετοχικό Ταμείο Στρατού). Έχει επίσης προσύμφωνα μίσθωσης χώρων για τα νέα μεγάλα εμπορικά κέντρα που δημιουργεί η Lamda Development στο Ελληνικό.

Σημειώνεται πως το Μάρτιο του 2024 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ με την ακύρωση 5.000.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ και η επιστροφή μετρητών στους μετόχους. 

Τέλος, στις αρχές του 2024 ολοκληρώθηκε η άρση ενεχύρου μετοχών της εταιρείας, το οποίο αποτέλεσε «γέφυρα» για τη χρηματοδότηση εξαγοράς της εταιρείας από την Ideal Holdings (πέριξ των 7 εκατ.ευρώ), το οποίο αποπληρώθηκε πλήρως μετά την έκδοση του ομολογιακού δανείου από την Ideal

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v