Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Optima bank: Δωρέαν διάθεση 80.000 μετοχών σε στελέχη

Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των € 254.520.789,90 και διαιρείται σε 73.774.142 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής €3,45.

Optima bank: Δωρέαν διάθεση 80.000 μετοχών σε στελέχη

Η «Optima bank» (η «Τράπεζα») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι στις 23.05.2024 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη δωρεάν διάθεση μετοχών της Τράπεζας μέσω κεφαλαιοποίησης μέρους των κερδών της χρήσης 2023, μέχρι του ποσού των € 1.035.000,00, με ισόποση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διαιρούμενου, κατά το ποσό της αύξησης, σε έως 300.000 νέες ονομαστικές, κοινές, με δικαίωμα ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 3,45€, προκειμένου οι νέες μετοχές να διατεθούν δωρεάν, με βάση τις προϋποθέσεις του Νόμου, στον Πρόεδρο και στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. (εξαιρούνται τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη), καθώς και σε ανώτατα στελέχη διοίκησης της Τράπεζας (Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 («Πρόγραμμα»).

Συνακόλουθα, προς τον σκοπό του Προγράμματος στην τρέχουσα εταιρική χρήση, η από 23.05.2024 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των 276.000€ Ευρώ, με την έκδοση 80.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,45 Ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους μη διανεμηθέντων κερδών της χρήσης 2023 και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Στις 12.06.2024 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 4218440 η με αρ. πρωτ. 3296001 ΑΠ/12-06-2024 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήμα Δ’ Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας συνεπεία της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται, μετά την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στο ποσό των € 254.520.789,90 και διαιρείται σε 73.774.142 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής €3,45.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v