Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Δεύτερη επιστολή μέσα σε τρεις ημέρες

Επιστολή-απάντηση σε 4 ερωτήματα έστειλε σήμερα η εταιρία Δρομέας προς τις χρηματιστηριακές αρχές, η οποία αφορά θέματα σχετικά με τα ίδια κεφάλαια, τις σημειώσεις του ορκωτού και τις προοπτικές της.

Δρομέας: Δεύτερη επιστολή μέσα σε τρεις ημέρες
Απάντηση σε 4 ερωτήματα έστειλε σήμερα η εταιρία Δρομέας προς τις χρηματιστηριακές αρχές, απαντώντας σε θέματα που αφορούν τα ίδια κεφάλαια, τις σημειώσεις του ορκωτού ελεγκτή και τις προοπτικές της.

Όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια, η εταιρία απαντά ότι η μείωσή τους την 31/12/2002 κατά 1.695.832,49 ευρώ οφείλεται στα εξής:

α) Στη ζημία υποτίμησης μετοχών, εταιριών εισηγμένων στο Χ.Α., συνόλου 794.598,99 ευρώ, η οποία μείωσε τα ίδια κεφάλαια.

β) Στη μείωση των επιχορηγήσεων (λογαριασμός Καθαρής Θέσης Α ΙΙΙ/3) κατά το ποσό των 339.277,06 ευρώ, το οποίο αφορά στις αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιων στοιχείων Ν. 1892/92, χειρισμός που είναι σύμφωνος με τον Ν. 2065/92 και τον Κ.Ν. 2190/20.

γ) Στη μείωση των επιχορηγήσεων (λογαριασμός Καθαρής Θέσης Α ΙΙΙ/3) κατά το ποσό των 612.530,05 ευρώ, για την οριστική λογιστική τακτοποίηση των επιχορηγήσεων επενδύσεων παγίων ενεργητικού των αναπτυξιακών νόμων 1262 και 1116. Η οριστική τακτοποίηση κρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο απαραίτητη εν όψει της προετοιμασίας αναπροσαρμογής των αναπόσβεστων αξιών των κτιριακών εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3091/02 (άρθρο 28) και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου Νο 16.

δ) Στην αύξηση της λογιστικής Καθαρής θέσης με το Τακτικό Αποθεματικό Χρήσης 2002 20.195,81 ευρώ και με το Αφορολόγητο Αποθεματικό άρθρου 110 Ν. 2238/94 28.535,31 ευρώ.

Σχετικά με τις προοπτικές που διαφαίνονται για το 2003, η εταιρία, σύμφωνα με την επιστολή, δείχνει να είναι αισιόδοξη, καθόσον αναφέρει ότι το έτος ξεκίνησε με θετικά μηνύματα (ο κύκλος εργασιών του τριμήνου αναμένεται να κλείσει θετικός σε ποσοστό από 20-24% των πωλήσεων του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους), οι νέες επενδύσεις που σταδιακά άρχισαν να λειτουργούν συμμετέχουν όλο και περισσότερο στην παραγωγική διαδικασία της εταιρίας, οι πωλήσεις των νέων προϊόντων, που τέθηκαν σε κυκλοφορία τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους (σειρά σπουδαστικών και φοιτητικών επίπλων δωματίου ”surfer”), δίνουν πολύ καλά μηνύματα για τη συνολική πορεία τους, η Ολυμπιάδα του 2004 αναμένεται να ενισχύσει και αυτή κατά το ποσοστό της τον κλάδο, με θετικές για την εταιρία επιπτώσεις.

Συνολικά για το τρέχον έτος εκτιμάται ότι οι πωλήσεις θα αυξηθούν σε ποσοστό της τάξεως του 20%, με ανάλογα θετική εξέλιξη στην κερδοφορία της εταιρίας.

Εκτενής είναι και η αναφορά της εταιρίας σχετικά με τις σημειώσεις 1 και 2 του ορκωτού ελεγκτή.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι στον λογαριασμό Ενεργητικού Γ ΙΙΙ/1 ”Συμμετοχών σε συνδεμένες επιχειρήσεις” 1.318.500 ευρώ, εμφανίζεται η κατά 90% συμμετοχή της εταιρίας ΔΡΟΜΕΑΣ στην νεοϊδρυθείσα ανώνυμη εταιρία ΚΕΜ, η οποία εδρεύει στην ΒΙ.ΠΕ. Σερρών και δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής καλουπιών και εξαρτημάτων, επένδυση που εντάσσόταν στο τριετές πρόγραμμα επενδύσεων της εταιρίας. Η ίδρυση της εταιρίας έγινε την 11/1/2002. Ήδη ολοκληρώθηκε το κατασκευαστικό της στάδιο και άρχισε η παραγωγή της, ενώ η πρώτη επίσημη διαχειριστική χρήση λήγει την 31/12/2003.

Ο λογιστικός χειρισμός της απευθείας μειώσεως των ιδίων κεφαλαίων με τη ζημία υποτίμησης, τον οποίο έκρινε ορθό το διοικητικό συμβούλιο να ακολουθήσει, έχει τη βάση του στο γεγονός ότι έχει δοθεί νομοθετικά αυτή η δυνατότητα από την προηγούμενη χρήση 2001 και η εταιρία θεωρεί ότι ο χειρισμός μειώσεως των ιδίων κεφαλαίων, απεικονίζει την πραγματική λογιστική καθαρά θέση της εταιρίας.

Επίσης, η εταιρία σημειώνει ότι λεπτομερείς αναλύσεις αιτιολογήσεων και διευκρινήσεων για ζητήματα λογιστικών χειρισμών, αναλύσεων οικονομικών δεδομένων κ.ά., περιγράφονται σε πλήρη έκταση και σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/20 στο Προσάρτημα της Εταιρίας, το οποίο θα υφίσταται αυτούσιο στον απολογισμό έτους 2002 της εταιρίας και στο οποίο παραπέμπουμε το επενδυτικό κοινό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v