Σαραντόπουλος: Επιπλέον φόροι 61.001 ευρώ

Eπιπλέον φόροι και προσαυξήσεις ποσού 61.001 ευρώ προέκυψαν από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο της Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος για τις χρήσεις 2002 και 2003.

Σαραντόπουλος: Επιπλέον φόροι 61.001 ευρώ
Eπιπλέον φόροι και προσαυξήσεις ποσού 61.001 ευρώ προέκυψαν από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο της Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος για τις χρήσεις 2002 και 2003.

Από το ανωτέρω, ποσό ύψους 12.200 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 20% του συνόλου, έχει ήδη καταβληθεί από την Εταιρεία, ενώ για το υπολειπόμενο ποσό ύψους 48.801,00 η Εταιρεία έχει προβεί σε δεκαοκτάμηνο διακανονισμό καταβολής μηνιαίων δόσεων, αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη για την έκβαση του φορολογικού ελέγχου στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Το σύνολο των καταβλητέων φόρων θα βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης που λήγει την 31.12.2008, τονίζεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v